Godbiter fra Spinderiets arkiv:
Viktige historiske kilder fra Solbergelva

 

Solberg Spinderi ble grunnlagt 26.mars 1818 og kan dermed snart se tilbake på 190 års sammenhengende virksomhet. Bedriftens rikholdige arkiv inneholder dermed mange arkiv-godbiter, som er viktige kilder både til Eikers historie og til Norsk industrihistorie.

Eiker Arkiv er svært opptatt av at dette materialet blir bevart og gjort tilgjengelig både for profesjonelle historikere og lokale amatører. Vi har en positiv dialog med bedriften om dette, og dermed kan vi nå presentere noen smakebiter fra arkivet på nettsidene våre: En protokoll med fortegnelse over leieboere i bedriftens leiligheter 1909-1912, en priskurant fra 1911 og et aksjebrev fra 1961, samt to kontrakter om bygging av nye demninger ved Vasshella og Mellomdammen.

Protokoll med "Fortegnelse over Leieboere i arbeiderboligene og pladsene" 1909-1912. Klikk på bildet for å lese protokollen som pdf-dokument.
 
KONTRAKT
 
Undertegnede Ole Johnsen og Edvard Moen indgaar med herved paa at opføre en Granitmur for A/S Solberg Spinderi for en ny Indtaksdam ved Vashella i Solberg Skov efter en Pris av kr 13,25, treten Kr og fem og tyve Øre, pr Kubikmeter ferdigbygget Mur, inklusive spækning. Spækningen paa Murens Forside skal udføres med saa dybe Fuger at stenen har god lig.
For sprengning af Murfoden saa den helder ind, eller Aftrapning, betales kr 10,- ti Kroner pr løbende Meter.
Udbetaling sker efter Arbeidsliste hver fjortende Dag, ligesom også de fornødne Penge til Rigsforsikring , Sygeforsikring, Ammunition og Redskab erholdes i Forskud paa akkorden.
Udgifter med Brækage paa Traller Kraner og Skinner bæres af A/S Solberg Spinderi.
Alle Betingelser forøvrigt som stipulered i Kontrakt Af 17 de Martz 1910 for opførelse af Mur ved Mellemdammen. -
 
Muren leveres ferdig i Juli Maaned 1913.
Drammen 19 de December 1912
   
  Edvard Moen
  Ole Johnsen

Dokumentene er transkribert av Kari Bergan Røren.

 
 
 
 
 
 
Aksjebrev fra 1961 pålydende kr.1.000,-.
 
Priskurant fra 1911 som viser prisene på ulike typer og farver av bomullsgarn fra Solberg Spinderi.
 
 
 
KONTRAKT
 
Undertegnede Stenkontraktør Ole Johnsen og Edvard Moen indgaar herved paa at oppføre for A/S Solberg Spinneri en granitmur ved Mellom-Dammen i Solbergelven for en pris af kr. 11,00 elleve kroner pr. kubikkmeter ferdigbygget mur, på følgende betingelser:
Bortagning af den jord som forefindes i Damkanten, sprængning af murfoden der hvor det er nødvendig, samt Boring af huller til jernbolter med Smediearbeide, som muligens maatte anbringes i Dammens undre skift.
Muren oppføres af tugtet brennsten med minst ½ kvadratmeters ligplate i godt forband med horisontale Skift på haandverksmessig Maade. Stenene skal ikke være mindre end ¼ kubikkmeter. Skoler i muren tillades ikke. Skiftene afplaneres horisontalt efter rettholt, efteratt Stenene er nedlagt paa sin plads. Førend ovenpaa liggende Stene nedlægges afplaneres disse ligflader. Forbandet med underliggende Stene maa mindst være 0,20 meter. Alle Stødfuger maa være vinkelrettemod trykklinjen og bør Stenene ligge således: Hveranden eller hvertredje Sten a.a. skal binde paa murens Lengderetning.
Stødfugelinierne maa være trappede og ingen lengere rett linje må forekomme. Ingen Sten med glat – morenesleben – overflade maa forekomme som bygg- eller Ligflade i Muren.
Det underliggende Fjeld maa afhugges, hvis det er glat afslebet. Fjeldet maa være helt og fast ved Murens underste Skift. Det nærmest vannet liggende Bundskift lægges i Cement mørtel bestaaende af 1 volumdel langsomt bindende Cement og tre dele renvasket, skarp, soldet Sand, godt sammenblandet med armentet, førend vandet tilsettes.
Vinkelret med Dammens Længderetning afhugges Fjeldet under Dammen i horisontale Trapper afpasset efter Murstenens ligflade. Fugerne i Murens forside gjøres Kilformede ca. 10 centimeter dybe og ca 5 centimeter vide yderst, samt spækkes efterat hele Dammen er ferdig med Cement og Sand i Volumforhold 1:2 Denne Spækning foregaar med Jernkiler hvormed Mørtelen drives ind i Fugen.
Oversiden af Dammen spækkes vandtæt, saa at Regnvand ikke kan trenge ned i Dammen.
Bundfugen med jernramme der stænger for Kanalen tvers gjennom Muren skal boltes og inmures etter Tegning. I Dammen østre Ende gjøres et 5 meters flomløb.
Muren oppføres for øvrig efter Tegning og opsatte Schabloner og assisterer vi med Opstøtning af Schablonenerne.
Jern til bolter, Cement og Sand leveres af A/S Solberg Spinderi, som ogsaa anskaffer 18 meter bane, Skinner og to Trallevogner, samt det fornødne Trævirke til Skinnebanen og Schablonerne.
I Tilfælde Brekage paa Skinner og Vogne under Arbeidet maa vi selv erstatte dette.
Oppmuring af Ildsted til Smedie besørger vi selv, ligesaa Ammunition, Smedekul og alle fornødne Redskaber forøvrigt. Arbeidet påbegynnessaa snart det lader sig gjøre og skal Muren være ferdig senest August 1912.
Førøvrigt udføres alt Arbeide firsvarligt i ebhver henseende.
Arbeislønnen udbetales hver 14. Dag efter Kr. 4 pr. 10 Timers Dag pr. Mand for de dage der arbeides.
 
Drammen 17 Marts 1910
 
Vedtaget Sign
Pr.pr. Aktieselskabet Solber Spinneri   Edvard Moen
Sign I G Sørensen Ole Johnsen
17.01.2008

Tekst : Bent Ek