KULTURHISTORIE PÅ EIKER I 2015
Onsdag 29.april kl.19.00:
Kulturminneforum
 

Øvre Eiker kommune er godt i gang med arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, og det preget årets kulturminneforum, som var viet til informasjon og diskusjon rundt dette store prosjektet. Leder for Øvre Eiker kulturminneråd, Nils Petter Hobbelstad, ønsket velkommen.

Det er første gang Øvre Eiker kommune lager en slik plan, og plansjef og konstituert rådmann, Morten Lauvbu, gjorde rede for hvorfor kommunen ønsker å lage en slik plan. Den vil bli et viktig redskap både i arbeidet med å bevare kulturminner og i arbeidet med å spre kunnskap om lokalhistorie og kulturarv.

Prosjektet er et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune og Buskerud fylkeskommune, som ønsker at samtlige kommuner i fylket etter hvert skal vedta en slik kommunedelplan som ivaretar behovet for å verne om både fredede kulturminner og kulturminner som først og fremst har lokal verdi.

Ingvild Tjønneland fra kulturvernavdelingen i Buskerud fylkeskommune ga en orientering om arbeidet med en fagrapport om arkeologiske kulturminner. Arbeidet med kontrollregistrering ble gjennomført i fjor, og i løpet av sommeren vil resten av feltarbeidfet bli utført, slik at rapporten kan legges fram til høsten.

I forbindelse med kaffepausen ble det vist fram en modell som Hans W. Horne har laget av den store jernalderboplassen ved Haug kirke som ble oppdaget for noen år siden. Modellen utløste mange positive kommentarer, og i løpet av skoleåret 2015/16 skal den stilles ut ved skolene i Øvre Eiker.

Etter pausen orienterte Ingvild Tjønneland om den registreringen av verneverdige bygninger og kulturmiljøer som skal gjennomføres i forbindelse med den andre fagrapporten som skal danne grunnlag for selve kommunedelplanen. Hun gjennomgikk hvilke kriterier som brukes for å vurdere verneverdien og fikk mange interessante spørsmål og kommentarer fra salen.

Ingvild Tjønneland fra Buskerud fylkeskommune og Morten Lauvbu fra Øvre Eiker kommune.
 
Det var stor interesse for å se den nye utstilingen "Eikværinger som har satt spor etter seg", med modellen av Haug jernalderboplass.
 

Registreringen av andre kulturminner fra nyere tid skal skje ved hjelp av frivillig innsats. Det er Kulturminnerådet som koordinerer dette arbeidet, og Bent Ek viste en del eksempler på ulike typer kulturminner som er registrert til nå. Alle ble inviterert til å bli med videre i dette spennende dugnadsarbeidet.

   
Hvor mange gravhauger fra jernalderen er tilbake om et par generasjoner?
Soluret - et viktig kulturminne i utmarka.
Düvelgården er en del av kulturhistorien vår. Hvilke bygninger skal regnes som verneverdige?