Litteratur
Rettsvesen
340-349
 
347.01 Domstoler og dømmende myndighet
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1967 Sorenskrivere i Buskerud
Eikerminne 1967, s.50-60
  1991 Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete gjennom 400 år (1591-1991) Mathiesen, Bjarne Eikerminne 1991, s.93-105
  1994 Skipreide, bygdeting, sysle og len
Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.71-115
  1997 Tingsteder på Eiker Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.12
347.05 Tvister og rettssaker
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1955 Dambygningen ved Hellefossen i Drammenselven; dissens
Norsk Rettstidende 1955, s.1011-1033
1969 Um stengjingi av laksegangen i elv, serleg um fiskeretten i Hellefossen Robberstad, Knut Retts.utferd.1969, s.38-50
  1978 Fra en gammel rettssak på Eiker Schilvold, Astrid Eikerminne 1978, s.19-25
1998 Ingeborg Huitfeldt. Adelsjomfruen som i 1620 ble offer for et justismord? 77s.
Danielsen, Harald
  1998 Kommisjonen mot Lorents von Hadelen. En undersøkelse av de rettslige forhold i Eiker len i perioden 1603-1613. Hovedoppgave ved UiO 1998 Cranner, Ole Jacob