Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Navn, Strænder, Strækning, Bierge etc. -
  
§ 1
(pdf)
pag.1
pag.2
pag.3
pag.4
pag.5
pag.6
 
 

temmelig Deel Eege-Træer, fornemmelig paa Grænd-
serne af Jarlsberg Grevskab. Eikiom i plurali
eller fleer Tallet synes dannet efter det tilgrænsende
Modum, hvilket ikke efter Jonges Geographie bør
udledes af Elvernes Møde og Sammenstød; men af
de der værende Moer; Sletter og sandige Heder.
Ligesom man da har kaldet det ene Modum og Moer-
ne, saa det andet Eikiom af Eege-Træerne.
     I henseende til Beliggenheden hører dette Sog-
ne-Kald til Aggerhuus Stift, Buskerud Amt,
Kongsberg Provstie; Eger, Lier, Modum, Sig-
dal-og Hurum Fogderie; Eger, Modum og
Sihgdals Sorenskriverie. Angaaende Poli-Høiden,
da er Hougs Kirke, efter Kartet ansat til 59 46 1/2'
nordlig Brede, som nok ikke vil meget feile; er dette
maaskee 1 til 2 Minut for lidet, bliver dog 59 52'
efter Wangensteins Kart, alt for meget. Dog for at
afgjøre dette med fuldkommen Nøiagtighed, bliver det
vel best at oppebie de astronomiske Observationer, som
nu omstunder i dette Rige blive foretagne. Stedets
Grændser ere Modum i N., Lier O., Grevskabet
Jarlsberg, især Skouger Sognekald i S., Sand-
svær og Nummedal i V. Den Tid Eger Sogne-
kald laae under Oslo Bispestoel, skal dets Grændser
meget nøie være fastsatte ved visse Mærker i Klipperne,
som endnu tildeels skal være tilsyne. Hvorom mere
28 §. Ligeledes ere Grændserne imellem Eger og
Kongsberg i de seenere Tider nøie bestemte, da Berg-
stadens Jurisdictions Strækning nøie maatte beskrives
og bestemmes imod Land-Jurisdictionen, neml. i N.
til Nummedal, i S. og V. til Sandsvær, og i
O. til Eger, som altsammen sees af en Grændse-Ju-