Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Navn, Strænder, Strækning, Bierge etc. -
  
§ 1
(pdf)
pag.1
pag.2
pag.3
pag.4
pag.5
pag.6
 

risdictions-Ret af 15de Octobr. 1736, hvoraf Hr.
Justice-Raad Lange paa Kongsberg har været saa
god at meddeele mig Copie. Deraf vil jeg kun an-
føre dette, at Deelet gaaer paa den østre Kant fra
Nord efter Sulusaaen, saa en høi Berg-Nabbe
(Bierg-Knolde) ved Navn Steenaas Knotten,
hvorhos er en stor Steen, og under samme nogle
Mærker fra gamle Tider, til Beviis for Sogne-Delin-
gen imellem Eger, Nummedal og Sandsvær. Lige-
ledes at i Øvre Korsbakken midt paa Almeenveien,
som gaaer fra Kongsberg til Eger, ere de sædvan-
lige Mærker af 2 Hamre i Kryds udhugne, som man
kalder Schlegel und Eisen.
     Præstegieldets Strækning er temmelig regulair,
da det egentlig bestaaer af 2de Dale, af hvilke den
ene, som udgiør Hoved-Strækningen gaaer fra Lier,
eller Byen Bragnes, først 2 Mile i V., og siden
til Sognets øverste Grændser 2 1/4 Miil i N.; den an-
den og mindre strækker sig i S. 1 1/4 Miil. Begge
disse Dale-Strækninger indsluttes af sammenhængende
Bierge paa Siderne og giennemskiæres paa langs af
2de Elve, af hvilke den første, som følger Hoved-
Strækningen, heder i Begyndelsen Drams- siden
Eger-Elv; den anden, som følger den anden Dale-
strækning, Vestfossens- eller Loes-Elv, hvorom
siden mere. Alt dette er noget, som Eger har til-
fælles med andre Steder i Norge, som gemeenlig be-
staae af visse imellem Biergene liggende Dale, og kan
kun beboes paa begge Sider af Elverne. Hvorimod
den har dette forud, at Fieldene ere mindre høie og
Dalene mindre trange end sædvanligt; hvoraf følger,
at Grunden er mere plat, jevn og lige, og kan næsten