Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Navn, Strænder, Strækning, Bierge etc. -
  
§ 1
(pdf)
pag.1
pag.2
pag.3
pag.4
pag.5
pag.6
 

     Biergenes Høide er ikke heller, enten trigono-
metrice, eller ved Barometer afmaalt. Desuagtet
maae jeg, medens jeg taler om Grunden, nævne de
fornemste og høieste. Det høieste af alle de Fielde,
man her bliver vaer, er uden Modsigelse Jonsknu-
den, hvor Skyerne idelig brækkes, og Sneen først
viser sig om Høsten. Men det samme ligger ovenfor
Kongsberg 21 Grader V. til S. fra Hougs
Præstegaards Huse, altsaa uden for dette Præstegields
Grændser. Inden for Grændserne er Westby-Var-
den, omtrent 1 3/4 Miil fra Præstegaarden, efter al-
mindelig Meening det høieste. Herfra har man Ud-
sigt over den største Deel af Eger, Modum, Sigdal,
Flesberg, Ringeruge, og de v.d. samme liggende store
Vande Tyrifjorden og Holsfjorden. Her har og
været en Varde med Vagthuus, som nu er forfalden.
Guri-Kolden ikke langt derfra kan og regnes blant
Egers høieste Fielde. De øvrige høie Fielde ere i
Øvre-Sandfierdingen Snau-Kollen, Loker-Aasen
og Hougfield; i Nedre-Sandenfierdingen Solberg-
Aasen, som jeg selv har besteget, og hvis Varde til-
ligemed Vagthuset endnu er ved Magt. I Milesvig-
fierdingen Leykienfield, hvorfra haved Udsigt
over Lier, Asker, Agger, Christiania, Næsodden,
Aas, Vestby, Røgen, Hurum, Skouger og Sande;
dernæst Høifieldene, hvorpaa ligger Glanabierget
(Skue-Bierget) fordi derfra ligeledes falder smuk
Udsigt. Syre-Kirke er her en opreist Steenhob
paa et høit Sted, og Kyrkollen, en Klippe-Figur, der
langt fra forestiller en Koe, som malkes af en Pige.
I Fiskum-Annex er Gunildrud-Kollen og Næss-
Field de høieste. Det første har en umaadelig stor