Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens
Beskaffenhed, samt Situation
-
  
§ 2
(pdf)
pag.5
pag.6

Stene opreist Skandse, hvorom siden mere. Det
andet, som jeg selv har besøgt, har Grændse-Mærke
imellem Eger og Sandsvær udhugne i Klipperne. Un-
der samme Næsfield paa Eger Grund ligger en Søe
kaldet Fiskeløs, hvori vare ingen Fiske for 40 Aar siden.
Men den har nu ingen Mangel, siden en ved Navn Erich
Mossabek bragte Fiske af andre Vande didhen.

 

§ 2. Nøiere Underretning om Jord-og
        Bierggrundens Beskaffenhed, samt
            Situation.

     Naar man nøie betragter denne Egnes Beskaf-
fenhed, kan man ikke vel bare sig for den Tanke, at
den engang har staaet under Vand, og at den hele
Dalstrækning, hvorigiennem den store Elv nu løber,
tilforn har været en Arm eller Fiord af Havet, som
ved det Grunden Tid efter anden er bleven forhøiet,
har trækket sig tilbage og giort Havbunden til tørt
Land *). Saadanne Forandringer ere i det mindste
ikke usædvanlige paa Jordkloden, og at samme ligele-
des her har havt Sted, maaer sluttes deraf, at Grun-

*) Man kan her fra de sildigere og ved Tradition bekiendte
     Revolutioner med temmelig Vished slutte til de ældre
     og mindre bekiendte saasom det vitterligt, at denne
     store eller saa kaldte Drams-Elv engang har løbet
     Vesten for Hellefoss tæt forbi Kirken, hvorom mere
     20 §. Om Fiskerierne; og at den tilforn har havt sit
     Udløb S. ved Kaabervigen, ligesom nu mod O.
     ved Ladestedet Svelvigen, hvoraf det kommer, at det
     første af disse Steder, men ei det sidste staaer i de
     gamle Søkarte antegnet.