Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens
Beskaffenhed, samt Situation
-
  
§ 2
(pdf)
pag.7

den paa begge Sider af Elven, ikke alene bestaaer af
grov Strandsand og Leer til mange Favnes Dyb, som
best sees, hvor Elv-Breddene ere høie og steile; men
at der og i samme Sand og Leer findes en Mangfol-
dighed af alle Slags Skiel-Dyr og Coraller, som
ingensteds have Hiemme, uden paa Havets Bund.
Var det aleneste nederst i Dalen og ved Elve-Mun-
den disse Hav-Producter forefandtes, havde man
endnu ikke Grund nok til deraf at slutte til den hele
Egns Oversvømmelse; men nu antreffes de hele 3 Mi-
le op, følgelig maae Havet engang have staaet lige
saa høit. Herved er dette mærkeligt, at alle de Søe-
Dyr jeg her har fundet, ere de selvsamme, som fore-
komme ved de Nordenfieldske Strandbredde, saasom
Mytilus edulis & barbatus, Anomia patelli
formis, Cardium edule & echinatum, Mya
truncata & Bysfifera O. Fabricii 409. Venus
Islandica & Cafina, med tydelige Indtryk i Leer
af Oftrea maxima, ligeledes Nerita marina,
Turbo littoreus, Buccinum undatum, foruden
adskillige Tubi vermi culores, og paa et vist Sted
i Elven ved Gaarden Ryg store Stykker af Madre-
pora prolifea. Om nu Havet ved de Syndenfield-
ske Kyster frembringer alle disse Sorter, ligesom ved
den Nordenfieldske, kan jeg vel ikke tilvisse sige, da
jeg ei har havt Anledning at undersøge det. Men
man har dog ingen Aarsag at tvivle derpaa; thi hvor-
fra skulde de ellers være komne? Hr.Conferentz-
Raad Müller har desuden fundet en Deel af dem i