Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens
Beskaffenhed, samt Situation
-
  
§ 2
(pdf)
pag.6
pag.9

og forfra at dømme, er det saavidt jeg veed, Mine-
ralogers eenstemmige Meening, at Kalk og Schiefer
ere begge en Frembringelse af havet; den første af
dets Skiel Dyr, og den anden af dets Dynd. Man
holder og med stor Rimelighed for, at den Kalksteen-
Art, man kalder Sviinesteen, har sin stinkende Lugt
af Havets Salt, og Schieferen ligeledes sit Alun og
brædnbare Væsen af Havets Fedme. Er nu dette
saa, maae Havet engang have bedækket de Steder her,
hvor disse Steen-Arter og Mineralier findes; Og
hvem kan vel tage noget af alt dette i Tvivl, som med
Opmærksomhed betragter de mange Indtryk, som her
findes i begge disse Steen-Arter, nu af Pectines og
andre Søe-Skiel, nu af Ortbocevatiter, Trilobiter
o.s.v.; hvorom skal handles udførligere, naar jeg
kommer til at tale om Stedets Petrefacta eller fortsee-
nede Ting.
     Fra den lavere Jord-og Bierg-Grund, hvor-
om jeg nu har handlet, begiver jeg mig nu til de
egentlige Bierge eller høie Fieldstrækninger, hvoraf
jeg har sagt, at den hele Egn indsluttes. Her er
det nu, saavidt jeg har mærket sædvanligt, at deres
øverste og høieste Deel bestaaer af Granit, hvilende
paa Kalk, Schiefer- og andre Steen-Arter, som sin
Grund. I det mindste forholder det sig saa med 2 af
de høieste Fielde her i Egnen, som jeg har besøgt,
nemlig Solberg-Aasen og Næss-Fieldet, hvoraf det
ene ligger i den østre, det andet i den vestre Ende af
Præstegieldet; følgelig kan man slutte, at de øvrige
for største Delen ere af samme Beskaffenhed; og her
maatte man nu af Graniten slutte til disse Bierges
Ælde, om det ellers er sandt, at Granit-Biergene