Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens
Beskaffenhed, samt Situation
-
  
§ 2
(pdf)
pag.6
pag.10

ere de ældste og oprindelige Bierge, som Naturkyn-
dige i vore Dage paastaae, og hvis ikke denne Ind-
vending kunde giøres derimod, at de da ikke kunde
have en Kalk-og Schieferagtig Grund, siden samme,
som før sagt, holdes for en Havets og Tidens Pro-
duct, der er langt nyere, og man ikke uden Modsigelse
kan antage, at Biergene selv bleve til førend deres
Grund. Men denne Vanskelighed lader sig dog let
hæve, naar man forudsætter dette, som i sig selv er
gandske rimeligt, at disse Steen-Arter længe efter
Biergenes første Oprindelse ere tilkomne, og ikkun have
sat sig uden paa ved Foden; thi saa kan jo Kiærnen
inden for, ligesom det øvrige af Bierget være Granit
og kun uden paa være bekledt med Schiefer og Kalk.
Man har et temmelig tydelig Beviis derpaa, naar
man fra Byen Bragnæs, forbi den Gaard Strøm
gaaer op til Konrud-Værket, eller det forrige Jarls-
bergske Sølvværk; thi da har man i Begyndelsen lut-
ter røde Granit-Klipper at gaae paa, indtil den Dal
eller Slette begynder, hvorpaa Værket ligger, da man
seer intet uden Fels-Kiesel (Petrosiler) og Kalkbierge,
indtil man er kommen Værkets Gruber forbi, og nær-
mer sig til de meget høiere Bierge, som adskiller dette
Sted fra Eger, da Graniten møder igien, og ved-
varer indtil man kommer paa hiin Side af Fieldet,
den nemlig, som vender til Eger, da der atter fore-
kommer Kalkbierge i Mængde; hvilket alt jeg selv
har erfaret.
     Dog dette gaaer jeg nu forbi, da jeg i en sær-
deles §. agter at handle om Steen-Arterne, og vil
nu tilføie endeel Anmærkninger i Henseende til Bier-
genes Dannelse og Siders Forhold indbyrdes. Jeg