Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens
Beskaffenhed, samt Situation
-
  
§ 2
(pdf)
pag.6
pag.11

har i min Beskrivelse over Søndmør giort det til en
almindelig Regel, hvad de Nordenfieldske Bierge
angaare, at de, som strække sig i Længde O. til V.
have den nordre Side steilere end den søndre, og de
derimod, som strække sig fra N. til S., den vestre Si-
de steilere end den østre. Jeg har sammesteds viist,
at hvad end Oprindelsen dertil kan være, bliver dog
Havets Beliggenhed i N. og V. alt efter Biergenes
Vending den nærmeste Aarsag dertil, og at de Field-
Sider, som vende mot N.V. og V.N.V., hvor
Havet er bredest, overgaaer alle andre i Steilhed, og
udgiøre lutter tverbratte Forbierge. Endelig har jeg
og erindret og med adskillige Exempler beviist, at de
nærmest Havet beliggende Fielde have paa deres Over-
flade deels visse saa kaldte Baar-Høie (Bølgeagtige
Heder), hvor Marken gaaer op og ned, som Bølger
opveltede af en Nordvest Vind; deels en uendelig
Mængde flade og tynde Stene liggende i lange Rader
paa hinanden, som Teglsteen paa et Huus-Tag, og
det saaledes, at de vende op eller reise sig i Veiret
mod S.O., men ned mod N.V. Forud forsynet
'med disse Iagttagelser, lagde jeg ved min Ankomst
her, desto mere Mærke til, hvorvidt Biergenes Dan-
nelse stemmede overeens dermed eller afveeg derfra;
hvorved jeg fornam, at de Fielde, som strække sig fra
N. til S., som her ere de fleste, have den steileste
Field-Side mod V., hvilket ogsaa Fallerne i Kongs-
bergs Gruber bevidne, der altid reise sig mod V. og
gaae donleg til O., som bekiendt er. Hvor Stræk-
ningen derimod falder fra N. til V. har jeg fundet de
steileste Field-Sider mod S. og S.V., ventelig
formedelst Havets Beliggenhed ved den Kant, end-