Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens
Beskaffenhed, samt Situation
-
  
§ 2
(pdf)
pag.12

skiønt jeg og mod N. har seet meget tverbratte Fielde,
saasom ved Spisholt i Fiskum Sogn. Endelig
mærkede jeg paa det øverste af Næss-Fieldet og Sol-
berg-Aasen, at Granit-Klipperne laae i tykke Pla-
der opstablede, den ene paa den anden saaledes, at
de stode opreiste eller hængende mod S.O., og hæl-
dende mod N.V., som med mine Iagttagelser paa
de Nordenfieldske Fielde stemmer nøie overeens.
Jeg har herudi været noget vidtløftig, fordi jeg
troede derved at give Naturkyndige og Geographi
nogen Oplysning i Geognossen, og vil nu kun mod
Slutning melde noget om Situationen, helst siden
den af mange Reisende endog i Skrifter er bleven be-
rømt. Gyldenløve for Ex. i sin koprte Beskrivelse
over K.Friderik den 4des Reise igiennem Norge,
skriver, at Eger kan sættes i Ligning med de smukkeste
Egne i Italien. Hr.Conf.-Raad Müller istemmer
dette, naar han i sin Reise igiennem Øvre-Tellem.
S.88 siger, at man ikke kan giøre behageligere Tu-
rer end i Grevskaberne til Drammen, Hougsund
(paa Eeger) og Christiania. Vel voxe ingen Plom-
mer, Viindruer eller Figener i Marken og langs med
Veiene; men i øvrigt eftergive disse Strækninger lidet
eller intet de meest udraabte europæiske Egne. See
og Hr. Prof. Fabricii Reise igiennem Norge S.
137. Det, som ikke lidet forøger Stedets Angenem-
hed, er dette, at man igiennem det hele Præstegield
kan reise baade til Lands og Vands, og allevegne fra
Landet af have Elver og Vande for Øine, hvorom
i følgende § 4 mere.