Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Luftens Beskaffenhed -
  
§ 3
(pdf)
pag.13
pag.14
pag.15
pag.16
pag.17
pag.18
pag.19
pag.20
pag.21
pag.22
pag.23
pag.24

§ 3. Om Luftens Beskaffenhed.

       Luftens sædvanlige og usædvanlige Forandrin-
ger paa dette Sted, har jeg saa meget heller kunnet
legge Mærke til, som jeg min meeste Tid har opholdt
mig Nordenfields i Norge og ved Søkysten, følgelig
under en langt anden Luft-Egn, hvorfor jeg her kan
vise den Forskiel, der er imellem begge Steder, og hvori
de komme overeens.
     Enhver vil forud let formode, at Luften her er
bestandigere, og at ingen saa hastig og voldsom Foran-
dring foregaaer i Barometer og Thermometer, som ved
Søekysten; at Lyset her tager tidligere af om Som-
meren og hastigere til om Foraaret; at baade Kulde
og Varme er bestandigere, med mere saadant. Saa-
ledes forholder det sig og virkelig. Jeg har for Ex.
allerede sidst i Julii seet Nordlys Klokken 10 om Af-
tenen, som jeg Nordenfields aldrig har observeret før-
end midt i August eller først i September. Allerede
den 12 Februari har jeg seet de brune Sommerfugle
(Papilio urticæ) fremkomme. Ligeledes først i
Martii Vinter-Karse (Cardamine pratensis) at
fremspire, som vel neppe Nordenfields er bleven be-
mærket. Til Beviis paa en større Varme vil jeg kun
anføre dette, at visse Væxter, saasom Hoved Kaal,
Blom-Kaal komme her langt bedre fort, og paa den
meget større og mere giennemtrængende Kulde, at
man her saa vel forsyner sig med Hage-Puder om
Vinteren for at forebygge Frost i de øvre Kiæber, som
her er almindeligt; men i de Egne, hvor jeg før boede,
næsten ubekiendt. Vel kan baade Kulde og Varme
dybt ind i de Nordenfieldske Fiorder gaae til samme