Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Luftens Beskaffenhed -
  
§ 3
(pdf)
pag.14
pag.15
pag.16
pag.17
pag.18
pag.19
pag.20
pag.21
pag.22
pag.23
pag.24

V. og Sv. ligemeget; legges de 3 sidste Vinde tilsam-
men, blive de vestlige Vinde de sædvanligste, men
O.N.O. og S.O. de sieldneste. Stormveir og
Orcaner veed man her ikke meget af. Dog skal en
saadan have indtruffet i 1772, otte Dage for Juni,
da en overmaade stærk, men ikke længe vedvarende
Storm opkom af N.O. og girode Skade paa adskil-
lige Huse. Just paa samme Tid havde man og paa
Søndmør en meget stærk Storm i et Par Dage af
S. og V. Hr. Mag. Wilse i sin Beskrivelse over
Spydberg melder om en lige saadan Storm den 1 De-
ce,ber 1775, og den 13de i samme Maaned var lige-
ledes stærk Storm paa Søndmør af S.V. Det
forskrækkelige Stormveir af V.S.V. som den 9 Mar-
tii 1780 rasede over den hele nordenfieldske Søekyst,
og som i 50 Aar ikke har havt sin Lige, blev her paa
samme Tid fornummet, dog langt fra ikke i den Grad,
ikke heller til nogen Skade.
     Ligesom man Nordenfields har den meeste Regn
og Blæst fra V. og S.V., saa her fra O. og S.O.,
fordi man paa begge Sider har disse Vinde fra Havet.
Derfor maae man paa begge Steder meest forsyne sine
huse med Panelværk fra disse ulige Kanter; Norden-
fields mod V. og Søndenfields mod O. Der fører
Vestenvinden Regn, her stedse tørt Veir med sig,
fordi den der kommer fra Havet, her derimod over
store Land-og Biergstrækninger, og da Vesetnvinden
er her den sædvanligste om Sommeren, er man ofte
plaget af stærk Tørke til Hinder for Frugtbarheden,
helst siden Jorden er sandig og tør. Mange ville og
giøre den her værende stærke Braate-Brænden til
Aarsag til den i Junii og Julii herskende Tørke, hvil-