Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Luftens Beskaffenhed -
  
§ 3
(pdf)
pag.14
pag.15
pag.16
pag.17
pag.18
pag.19
pag.20
pag.21
pag.22
pag.23
pag.24

Torden høres her aldrig om Vinteren, som dog ved
de Nordenfieldske Søekyster er sædvanligt; derimod
indtraf et stærkt Tordenveir den 2 April 1782, som
ikke siden 1742 paa den Tid af Aaret skal være for-
nummet. Lynild sees undertiden her ligesom Nor-
denfields uden Torden, endog om Vinteren, saasom den
16 Januari 1782, og ligeledes nogle Gange i De-
cember samme Aar. 1780 den 1 Junii blev et Men-
neske deraf beskadiget og en Bondestue opbrændt. I
den meget tørre og varme Sommer 1781 blev Torden
og Lynild lidet eller intet bemærket.
     Her er at anføre mine meteorologiske Observationer
og indrette dem i Tabeller, vilde falde for vidløftigt,
og maatte kun blive til liden Nytte, da de kun strække
sig til 3 fulde Aar, i den Sted vil jeg da kun med-
dele følgende korte Udtag: Den største Varme jeg i de
4 Aar fra 1780 til 83, da jeg har været her, har
observeret paa Fahrenheits Themometer, var 84 Grad
den 27 Junii 1781, og 87 Grad den 166 og 17 Julii
1783; den største Kulde derimod 32 Grader under
frigus Salis Ammoniaci, som indfaldt den 1 Ja-
nuari 1782. I Aaret 1783 havde man den største
Kulde den 4 Martii, da Thermomet. stod paa 0/24 Gr.
eller 24 Grader under frigus Sal.Ammon., som
paa den Tid af Aaret var usædvanligt. Fra den 16
Februari om Morgenen Kl.6 til den 17 ved Middag,
havde man i samme Aar 50 Graders Forskiel i Var-
me. Mit Barometer fik jeg ikke fyldt førend i Ja-
nuari 1782, hvorimod Monsr. Pihl har været saa
god at meddele mig sine Barometriske Observationer
for 1780 og 81, dem han har holdt paa Buskerud.
Af samme Observ. tillige med mine egne for 1782,