Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Luftens Beskaffenhed -
  
§ 3
(pdf)
pag.14
pag.15
pag.16
pag.17
pag.18
pag.19
pag.20
pag.21
pag.22
pag.23
pag.24

seer jeg, at Baromet, idisse 3 Aar ikke har staaet
paa 26 Tom. uden 3 Gange, og ikke faldet dybere end
til 26 Tom. 6 5/6 Linie; det høieste det derimod har
stiget til er 26 Tom. 11 5/6 Linie. Den stærkeste For-
andring, jeg har observeret, var den 18 og 19 October
1782, da det i 8 Timer faldt 5 Grader. De øvrige
mærkværdigere Tildragelser med Mennesler, Dyr,
Planter, Luft-Syn u. vil jeg Aarviis anføre, og
ere som følger:

                    1780.
     Den 5te Maii saaes Graagaasen i sin Flugt.
Den 21de i samme Maaned Akerloen, (cha-
radius apricarius,) som satte sig i Flokke paa de
nys oppløiede Agre.
     Den 12te October saaes en stor Ring om Maa-
nen, hvorpaa fulgte bestandigt og mildt Frostveir ind-
til Aarets Ende.
Natten til den 25de September ved Klokken 3
om Morgenen, hørtes et stærkt Jordskielv, som ved-
varede nogle Minuter, gik, som det syntes, fra S.O.
til N.V., og gav tilsidst en Hvinen fra sig. Paa
nogle Steder blev og Ild seet i Luften. Siden mildt
Veir og temmelig vedvarende Regn.
     Sommeren igiennem gik Smaakopper, som
bortrykkede mange, og om Høsten Kiighoste.

                   1781.
     Den 2den Januari, ved den stærke Snee, ind-
fandt sig Field-Trosten i Flokke ved Husene.
Den 5te og 6te Februari saaes en klar Støtte
over Solen, ved dens Opgang. Veiret blev, som til-
forn maadeligkold; afvexlende med Tøeveir og gandske
liden Snee.