Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Luftens Beskaffenhed -
  
§ 3
(pdf)
pag.14
pag.15
pag.16
pag.17
pag.18
pag.19
pag.20
pag.21
pag.22
pag.23
pag.24

     Den 2den April stærk Torden og Lynild om¨
Natten, som paa den Tid af Aaret var usædvanligt.
     Den 4de Maii. Nu begyndte Auriclerne at
blomstre i Haverne; viola canina, Violblomster-
ne, og Ranunculus aqvat. vare og nu udsprungne.
     Den 11te Maii saaes Svalen, og Giøgen hørtes den 13de.
     Den 13de om Aftenen saaes Skyer i N.V.
af en usædvanlig og ubehagelig brun Farve, derpaa
langvarig Regn med kold Luft næsten den hele Sommer.
     Ligesom Pløiningen og Udsædningen, for det
vaade Veirs Skyld, vedvarede til midt i Junii Maa-
ned, saa Indhøstningen til midt i October, da meget
Korn maatte skiæres grønt; dette Aar var altsaa et
Grøn-Aar af Mangel paa Varme. Jeg har hørt tilforn
yttret den Tanke, at de kolde og ufrugtbare Somre i
Norge fornemmelig skrive sig fra den grønlandske
Driv-Iis, naar den i usædvanlig Mængde opfylder
Nordsøen, og det samme bestyrkes derved at forbenævn-
te Iis dette hele Foraar bespendte 3/4 af Iisland, til
stor Hinder baade for Græsvæxten og Fiskerierne, efter
de Beretninger, man i dette Aar havde derfra i de
offentlige Tidender. Det kan derfor ansees for halv
miraculens, at man Nordenfields med saa megen Regn
og liden Varme fik alle Lader fulde, og i Almindelig-
hed en rigere Høst end Søndenfields; Fiskerierne gik
ogsaa i dette Aar overflødig til. Dog frøs Kornet
paa nogle faa Steder bort.
     Den catharalske Feber, som i dette Aar grasse-
rede i det hele nordlige Europa, blev ogsaa her for-
fornummet, men ophørte snart.