Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Luftens Beskaffenhed -
  
§ 3
(pdf)
pag.14
pag.15
pag.16
pag.17
pag.18
pag.19
pag.20
pag.21
pag.22
pag.23
pag.24

                    1783.
     Den dybe Snee, som faldt forrige Aar i No-
vember og December, blev den hele Vinter bestandig
liggende, derover ofg tillige af de kolde Nordenvinde
gik Øien-Svaghed, Snue, Hoste og Kulde-
Feber i Svang, som kom ofte igien og tog meget paa
Kræfterne; men var sielden dødelig.
Ved det klare og tørre Veir i April gik Sneen
snart bort, siden ingen Tælle eller Iis laae i Jorden.
     Den 3die og 7de April ankom et Slags Søe-
fugle i Flokke, som lignede Graagaasen i sin Flugt,
og var nok Gaulen (Anas Bernicla,) som her er
usædvanlig. Graagaasen kom derimod ikke førende
Kaarsmisse-Dag den 3 Maii, som er dens sædvan-
lige Tid. Den 7de April lode sig de brune Sommer-
fugle tilsyne; Lærken og Stæren bleve og i disse
Dage seete, og Linerlen kort efter.
     Den 26de og 28de April begyndte Pløiningen.
     En Sygdom yttrede sig i denne Vaar, hvorved
det gandske Legeme ophovnede; den syntes komme af
Kulden; men var ikke dødelig.
     Den 11te Maii saaes de første Svaler, og den
7de hørte Giøgen.
     Den 17de Junii indfaldt et meget heftigt Tor-
denveir med Regn; og den 25de Julii faldt paa ad-
skillige Steder Hagel som Bøsse-Kugler med mange
Kanter, hvoraf Sæden blev beskadiget.
     Den Taage, som opfyldte Luften den hele Som-
mer, gav undertiden en kiendelig Svovl-Lugt. See
meere om samme Taage tilforn.
     Den 10de September faldt den første Snee paa
de øverste Field-Toppe, og den 29de sværmede de