Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.23
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

smaa Oldenborrer (Scarab. folftitial.) om Aftenen
ligesom midt om Sommeren. Begge Dele spaaede
en lang og mild Høst, som og paafulgte.
     Den først i October udsaaede Vinter-Rug,
blev paa nogle Steder fortæret af de graa Sougle
(Limax agreftis). Huus-Fluen var den hele Som-
mer og Høst igiennem til ikke mindre Plage end Heden,
og Musene, som havde klavret til det øverste af Korn-
Størene, indfandt sig efter Indhøstningen, mangfol-
dig i Husene.

§ 4. Om Vandene, de ordinaire og mineralske.

Paa Eger ere mangfoldige Vande, saa at om
alle Kiærn og Bække skulde beregnes, vilde deres Tal
maaskee beløbe sig til 1000 eller derover. Men Ho-
ved-Vandene er kun 2, Stor-Elven, og det færske
Vand Ekern.
     1) Stor Elven, som og kaldes Drams-
Elv, Eger-Elv, er nok næst Glommen den største
Elv og det betydeligste Vand-Drag i hele Agerhuus
Stift, efterdi derigiennem nedbringes alt det Tømmer
og Trælast, som kommer fra alle Vester-Oplande,
saasom Land, Hadeland, Valders, Ringeruge,
Odalen og Sognedal, hvilke Egnes Vande igien-
nem adskillige Elve og Søer tildeels meget store, saa-
som Randsfjorden og Sverdillen, omsider igien-
nem 2de Hoved-Elve udgyde sig i Tyrifjorden, som
endes ved Vugersund og falder igiennem nogle faa
Fosser eller Vandfald udi Bærsiø, som er 1 1/2 Miil
lang. Derfra udgaaer denne saa kaldte Stor-Elv