Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

driver ligeledes nogle smaa Møllebrug samt en Flom-
Sav.
     Foruden de til Stor-Elven henhørende Van-
de, ere her og paa den østre Side af samme, nogle
Vande i Sandenfierdingen, som løbe hen til Lier
igiennem Siaastæddalen, der endelig ved Gildhuus
udflyder i Dramsfjorden. De fornemste ere Ma-
rivandet, Goliath, Tveraasvandet, Langvandet,
hvilke 4 løbe i Glittrevandet, ligeledes Store-
Vrangel, Lille Vrangel som løpe i Dypningen,
og den igien i Sannungen, som ved et Sund hænger
sammen med Lille-Sannungen, hvori fra Norden
indflyder Aasvandene igiennem Oret-Traut. Glit-
tre er næst Ekern den største Søe paa Eger, i Læng-
de 7 a 8000 Alne, og i Bredde 6 a 6000. Fra
Norden komme adskillige Søer, som formedelst Bæk-
ke og smaa Elve foreene sig med denne, men høre Mo-
dum til, hvorfor de her forbigaaes. I alle disse
Vande opholder sig en temmelig Mængde Fisk, meest
Øret og Aborre. Ved Glittrens Udløb er anlagt
en stor og kostbar Dam, hvori samles Vand til Dikke-
mark Jernværks Jern-Hammer. Ved dette Vand
støde og de 3 Sogne-Kald Eger, Lier og Modum
tilsammen.
     Det andet Hoved-Vand paa Eger er den
store Søe Ekern, som fra Vestfossen til Eidsfoss
strækker sig 2 Mile i Længde. En Deel af denne Søe,
som ved et smalt Sund hænger sammen med det egent-
lig saa kaldte Ekernvand, heder Fiskumvandet af den
Gaard Fiskum, hvor Kaldets Annex-Kirke staaer *)

*) Begge Vandene tilsammen udgiøre 169,560,000 Qva-
     drat Alne, og findes dog ikke paa Wangensteins Chart.