Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

Den kaldes i gamle Breve Fiskheim, og har sit
Navn af Stedets Fiskerighed; thi da disse to Vande
ligge hinanden saa nær og ere kun ved et smalt Sund
adskilte, kan de ansees som 2de hos hinanden liggende
Fiske-Damme, hvor Fisken kan gaae af den ene i den
anden efter Aarets ulige Tider, hvorfor den og desto
bedre trives og kan voxe til en usædvanlig Størrelse,
som især mærkes ved Øret og Hærsling, som her falde
meget store og ypperlige. Ekern-Vandet i Særdeles-
hed er et saa meget meere beqvemt Tilholds Sted for
allehaande Fiske, som det paa endeel Steder, især ved
Gunildrud-Kollen skal være af usædvanlig Dybhed,
der er loddet og befundet 97 a 98 Favne *), det har
derfor Varme nok om Vinteren, da de staae dybt;
hvorimod Fiskum Vandet, der har gandske lavt Vand
er dem meere beqvemt om Sommeren, naar de søge
op til Grundene. Det samme er vel og Aarsagen, at
de første aldrig ret tilfryser førende i Januarii og Fe-
bruarii, naar derimod hint strax legger sig eller tilfryser
om Vinteren.
     Begge have ellers deres Tilløb af mangfoldige
Vande, af hvilke jeg kun vil nævne Bergsvandet
mod O., som ved Eidsfoss Jernværk udgyder sig
igiennem en Elv kun nogle 100 Alen lang i Ekern,
og giver den sit meeste Vand. Ligeledes paa den
vestre Side af Svartskuur-Vandene Jørn og
Langsiø, hvoraf Dørje-Elven udløber, hvori er en
Sav Kongsberg tilhørende, og hvoraf tillige Puk-
værkerne ved Skara-Gruberne drives; dernæst Fi-
skum-Elv, som kommer af Svartkiærn, Mugge-

*) See Hr. Deichman om Kongsb. Sølvværk, Københ.
     Selsk. Skrifter XI. Side 162.