Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

rudkiærn, samt Tiggerud-og Kiennrud-Kiær-
nene, har adskillige Møllebrug og 1 Qvantum-Sav
ved Fiskum; fremdeles Hagevigs-Elven, som
kommer af adskillige Søer paa den vestre Side af
Ekern, blant hvilke jeg kun vil nævne Øxnevandet
1 1/2 Miil langt, den eneste Søe paa Eger der har
Røyer (Salmo alpinus); endelig Trytterud-Elv,
hvis Kilde fornemmelig ere Gravdals-Kiærnene.
Over denne Elv 1 1/2 Miil fra Ekern-Vandet har
Naturen dannet en hvelvet Steen-Broe, saa regulair
og net, at Kunsten neppe skulde frembringe den smuk-
kere, og saa stærk, at den formodentlig først vil falde
med Verden.
    Conducteuren, som har optaget Chart
over Fossesholms Marke, kalder det den forunder-
lige Broe, hvorimod Bønderne, som giøre alt usæd-
vanligt i Naturen til Virkninger af usynlige Væsener,
kalde den Troldbroen *).
     Af Ekern og Fiskum-Vandet udflyder Vest-
fossens Elv, som saa kaldes af den Foss eller Vand-
fald, som den strax i Udløbet giør. Tilforn var dette
Udløb paa den østre Side; men siden har man, jeg
veed ikke naar, ved at minere Klipperne, henledet det
til den vestre, til stor Nytte for Savværkerne og
Møllerne, som derved have faaet fornødent Vandfald.
Begge Fossens Sider ere derfor tæt besatte med Saver
og Møller, for hvis Skyld 5 til 600 Mennesker, der
boe samlede, som i en maadelig Bye. Elven selv

*) Ved Samtale med bemeldte Hr.Conducteur Irgens,
     har jeg siden fornummet, at denne Broe er dannet
     af Vandet, som har lagt sig i Bierg-Sprekkerne, og
     ved Hielp af Frosten har kilet et stykke ud efter et
     andet, hvorved ovenfor er bleven en Broe, som man
     kan ride og kiøre over