Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

kan og næst Stor-Elven, hvori den løber, ansees for
det betydeligste Vand paa Eger, deels fordi den med
Baade kan befares og alle Vare derigiennem opføres,
som Kongsberg behøver; deels fordi alt det Tømmer,
som skal til Vestfossens Saver for at skiæres, igien-
nem samme kan optrækkes med Heste, og derfra igien
i Bord og Planker udskibes eller nedflaades til Dram-
men, som altsammen videre skal udføres i § 21.
     I det jeg handler om Vandene, kan jeg ikke
forbigaae at melde om de her fra kaldte Oller eller
Iler; det er Spring-Kilder, med det beste og reneste
Vand, som ikke tilfryser om Vinteren. Med disse
Vande er Eger ligeledes rigelig forsynet, helst paa de
Steder, som ligge nær ved Biergene; men da da
dog paa endeel Steder fattes, og man derfor maatte
nødes at hente Vand langt borte, ere der adskillige
endog iblant Bønder, som igiennem Vand-Render
i Jorden, have ledet Vandet fra nærmeste Oller eller
Bække hen til deres Gaarde, hvor de have ordentlige
Vand-Poste, ja endog tildeels Fisker-Kamme,
hvor de kan have Fiske gaaende og tage deraf efter
Fornødenhed. Af saadan Vandspring med Fiske-
Kammer er ingen ypperligere end Hr. Etats-Raad
v.Cappelens paa hans Gaard Fossesholm, som paa
et andet Sted skal beskrives. Andre lede Vandet
igiennem Træe-Render over Jorden, til deres Agre
og Enge for at befugte dem, til stor Fordeel i tørre
Sommere; men disse ere dog kun faa imod de mange,
som gandske forsømme det, endog paa de Steder,
hvor det med liden Møie kunde iværksættes.