Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

                2.) Om mineralske Vande
     Hertil regner jeg 1) de ordinaire Jern- eller
Suurbrønd-Vande, som her mangesteds gives An-
viisning paa, men dog ingen benytter sig af, fordi
de see noget smudsige ud af den brune Ocher-Jord og
rødblaa Fedme, de føre med sig, uagtet jeg dog ved
Prøve og Forsøg har befundet dem meget gode og tien-
lige, deels til Medicin, deels til Theevand, hvortil
jeg jevnlig bruger dem. Paa min Præstegaard, for
Exemp., kommer en Snees Aarer af saadant Vand ud-
rindende af en tør Sand-og Leer-Bakke ved Elven,
som jeg til forbemeldte Brug anvender, da man før
maatte lade sig nøie med Vand af den forbiløbende
Elv, som af den idelige Fart med Baader og Tøm-
mer-Flaader, samt det meget Sav-Mask af Saver-
ne, oprøres og giøres ureent. Naar man her be-
tragter Situationen og overveier, at paa en Stræk-
ning af et Par 100 Skridt komme saa mange Vand-
Aarer udrindende af den tørre Sand, samt at de alle
ligge jevnstrøgs og nær ved Elve-Bredden, saa at
Elven i Flom-Tiden overskyller dem; man tillige er-
indrer sig det gamle Sagen, som gaaer om i Folkes
Munde, at denne Deel af Præstegaarden engang af
Elven har været overskyllet, kan man falde paa den
rimelige Formodning, at Marken her før Oversvøm-
melsen har været en vitriolsk Myr eller Morads, frugt-
bar paa mineralske Vande, sokm da Moradset var
overhyllet af den nuværende Sand, har i mange Aarer
trængt sig igiennem Sanden, til det Sted ved Elve-
Bredden, hvor de nu udflyde. I det mindste fattes
ikke paa Moradser 1 til 20000 Skridt ovenfor, som
stadfæste denne Formodning. Herved er og dette