Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

mærkeligt, at den 3 a 4 Favner høie Sand-Bakke
har Leer i Grunden, og at just hvor Sanden aflader
og Leeret begynder, der er det alle disse Suurbrøds-
Aarer fremkomme, som synes at vise, at de ubehindret
har kunnet trænge sig igiennem Sanden, men ei igien-
nem Leeret, og just derfor have søgt Udvei midt imel-
lem begge. Det er dog ikke paa Præstegaarden ale-
ne, men paa mange andre Steder ved Elve-Bredden
dette Særsyn fremkommer. I sær kan man om
Sommeren, naar Elven er liden, see det tydelig ved
de Gaarder Sand og Hage; thi der sees samme
høie Sand-Bakker ved Elve-Bredden, ved hvis Fod
eller Grund, som bestaaer af Leer, lige saadanne
Suurbrønd-Aarer komme udrindende i Mængde, og
da sammesteds skeer de største Jord-Fald, til stor
Skade for disse Gaarder, bliver det vel en afgiort
Sag, at disse Vand Aarer i Grunden er den fornem-
ste Aarsag dertil. Jeg forbigaaer mange andre An-
viisninger paa Suurbrønd Vande her i Egnen, og
vil kun nævne det Hr.Fenniger paa sin Gaard Ulve-
lands-Bakken nyelig har fundet og begyndt at føre
i Brug. Det opspringer i en hældende Myr, hvor
Grunden er fuld af Ocher og varme vitriolske Dampe,
og derfor har den særdeles Egenskab, at den brækker
Isen op om Vinteren med stærk Knald og Jordbæv-
ning, hvorom meere i den 28 §.
     Det er ellers en særdeles Egenskab ved disse
og andre Suurbrønd-Vande her i Egnen, at de ikke
som de andre Nordenfieldske springe nedenfra opad, men
komme altid rindende, hvorfor de ikke vel kan samles i
Brønde, men maae ledes ved Render i de Bouteiller
eller Kar, som sættes under samme. Paa andre