Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

Steder sees de at opspringe midt i smaa Bække og
komme tilsyne, naar saadanne Bække udtørres om
Sommeren, hvilke Omstændigheder giøre dem mindre
brugbare end de ellers kunde blive. Vidtløftig at be-
skrive disse Vandes indvortes Beskaffenhed agter jeg
ufornødent, da det kan være nok at sige, at de holde
Suurbrønds-Vandenes sædvanlige Prøver.
     At de f.Ex. farve Gallæble-Pulver mørke-
rødt, sætte en stor mængde Ocher eller brun Jord
fra sig, og have en feed Hinde ovenpaa spillende med
adskillige Farver, alt dette viser, at de ere stærk Jern-
haltige, og, at de ligeledes indeholde en god Mængde
Vitriol-Syre, fix Luft og deslige, kiendes tydelig
af deres stærke vitriolske Lugt og Smag, de mange
Bobler de give af sig, naar de svalpes, den Ørhed i
Hovedet de foraarsage hos dem, som drikke deraf, med
meere saadant. Paa Søndmør giorde jeg mig Umage
med at lade dem afryge, og fandt ved at betragte det
overblevne Residuum under Microscop adskillige Slags
Salt, blant andet lange mangekantede og klare Cry-
staller, hvid alcalisk Jord, med meere. Jeg giorde
og en Luud deraf, som jeg lod inspissere, hvorved jeg
fornam, at den først satte et Salt som en brun Jord
paa Bunden, og siden 2 Gange en Salt-Hinde.
De Prøver, jeg dermed anstillede, gave mig Aarsag
at troe, at det første var alcalisk Salt med Jord be-
blandet, det andet Steen-Salt, og det tredie Glau-
ber-Salt eller noget samme lignende. Men min
fornemste og beste Prøve var at drikke deraf ved Mid-
sommers Tid nogle Aar i Rad, til min Helsnes kien-
delige Forbedring. Det samme har jeg ogsaa her for-
søgt og af det her paa Præstegaarden værende Suur-