Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

brønd-Vand, fundet effen den samme Virkning, hvor-
af følger, at det er af samme Natur som det Sønd-
mørske, skiønt tillige noget stærkere. Jeg havde ved
en Sygdom, som holdt mig næsten et halvt Aar inde,
og nødte mig at drikke meget Byg-Vand, samlet en
Hoben Sliim i de første Veie, som de 2 første Aar
efter min Ankomst hid incommoderede mig meget,
men ved 2 Aar i Rad at drikke af det her værende
Suurbrønd-Vand, er jeg bleven langt friskere og
stærkere end jeg før var, som fleere med mig kan be-
vidne.
     Foruden Suurbrønd-Vande gived her og adskil-
lige Salt-Kilder, som fortiene Opmærksomhed, og
ere af adskillig Natur.
     1) Ordinaire Kiøkkensalt-Kilder, hvoraf jeg
har fundet 2 paa Gaarden Smør-Grav nær ved El-
ven, som i Flom.-Tiden overskyller den. De samme
ere af en temmelig stærk Salt, saa man uden Tvivl
med Fordeel kunde kaage Salt deraf, helst paa de Ti-
der, naar Saltet er dyrt. I det mindste kunde Be-
boerne deromkring kaage deres Mad deri, naar de
blandede det med en vis Deel sødt Vand, som Forsøg
og Erfarenhed let vilde lære dem at bestemme. Det
Salt, jeg deraf har udtrækket, viser alle Prøver af
Kiøkken-Salt.
     2) Paa Saarby-eye, en Huusmands Plads
ikke langt derfra, er en Salt-Kilde af en besynderlig
Beskaffenhed, som giver det er Svovelvands Natur;
thi først lugter det som af raadne Æg og sværter Sølv,
som legges deri, dernæst er det af Anseende blaaeag-
tigt, og, hvor det staaer stille, sætter det ovenpaa sig en
feed og hvid Hinde som en Fløde, der i Begyndelsen