Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

forekom mig som en hvid Naphta, men da den ei
fænger i Ilden, synes heller at være en hvid med
Svovel blandet Bolus, i det mindste sætter dette
Vand, naar det indhaages en graa Bolus paa Bun-
den, som, tørret og lagt paa gloende Kul, brænder
med blaae Lue og giver en skarp Svovel Lugt; tillige
sætter det i Kaagningen et hvidt Skum ovenpaa, som
opsamlet og tørret bliver til tynde Lameller, der kan
blæses bort som et Fønn, smager salt og opløses i
Skeevand.
     Vandet i sig selv indeholder ellers en Mængde
Kiøkken-Salt, der dog crystalliserer sig paa en besyn-
derlig Maade i tynde straalende Hinder som en straa-
let Selenit. Stedet hvor dette Vand opvælder er en
noget dybt liggende eller lige som nedsiunken Leer-
Vold, nu overalt begroet med Græs, men hvor for
nogløe Aar siden er skeet et Jordfald. I samme op-
vælder Vandet sdskilligsteds af Jorden eller Leeret og
sees staaende i smaa huller med en saadan hvid Hinde
ovenpaa, som jeg nu har sagt. Mærkeligt er det og,
at Røret (Arundo Phragmites) voxer sommesteds
i stor Mængde, og hvor samme Rør sees voxt meest
hyppig og af den største Høide, der kan man være vis
paa at finde Svovel-Vandet staaende imellem Røret
i strørste Mængde *). Ligesaa underligt er det, at see
Larver og Pupper af Mygget (Culex pipiens) svøm-
mende i dette svovlagtige Vand, ligesom i andre Sum-

*) Paa Gaarden Aas paa hin Side af Elven voxer dette
     Slags Rør ligeledes i Mængde, og, skiønt sammesteds
     ei mærkes Salt-Kilder, skal der dog efter Beboernes
     Sigende være Salt i Grunden, hvoraf Røret faaer
     en salt Smag og ædes derfor meget begiærlig af Krea-
     turene