Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

end en maadelig Svimmel og Varme; jeg foer saa-
ledes fort endnu i 3 Dage, og forøgede Sazen efter-
haanden uden nogen Uleilighed, havde og blevet læn-
ger ved, hvis ikke en Embedsforretning samme Tid
var indfalden, ved hvilken jeg blev saa svimlende, at
jeg ikke turde drikke meere deraf for den Gang, helst
siden flere Forretninger forestode. Jeg holdt derfor
op i 3 Dage, og just da viiste sig den beste Virkning
deraf, som bestod i en lind Løsen i Livet, som hos mig
er gandske usædbvanlig, og derfor neppe kunde komme
af anden Aarsag end denne. Da samme havde holdt
ved i 4 Dage, begyndte jeg at drikke mit ordinaire
Suurbrønd-Vand efter Sædvane, og her kan jeg
med Sandhed bevidne, at jeg aldrig har befundet mig
saa vel deraf, som denne Gang; thi da jeg ellers
ofte nødes at bruge Purganzer imellem, giordes sam-
me nu aldeles ikke nødig, hvorfor ogsaa Virkningen
deraf var gandske fortreffelig. Et Fruentimmer i Hu-
set, som jeg formaaede, at drikke deraf i 5 Dage om-
trent 4 Potter i alt, skiønt ikke førend hun havde
drukket Caffe og Thee om Morgenen, fandt foruden
Ørhed i Hovedet og Hede i Kroppen, ingen anden
Virkning deraf, end at hun 8 Dage efter blev plaget
med en Mængde Slim i Halsen, der vilde qvæle hen-
de om Natten, hvorfor jeg ved Bræk Pulver og Pur-
ganzer maatte søge at komme hende til Hielp. Af
det ene med den andet, kan jeg da ei andet slutte,
end at Vandet har en stærk opløsende Kraft.
     Til Slutning maae jeg og melde noget om
denne Kildes Situation og Beliggenhed, som er
meget fordeelagtig, da den ikke som de fleste Suur-
brønd-Vande her i Egnen, kommer rindende øverst