Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

i Jord-Skorpen eller af Sand-Bakker, som jeg før
har viist; men vælder op i en mægtig Aare af en Leer-
Bakke, igiennem et perpendiculair nedgaaende Hul,
hvori man kan stikke en Arm op til Albuen, hvorefter
Hullet tager en anden Vending ned i Jorden; derfra
løber Vandet igiennem en Rende, omtrent en Spand
bred, som det selv har dannet sig i Leeret, og tillige
opfyldt med en brun Ocher-Jord, og efter at have
fuldt samme omtrent en Favn gandske hældende ned,
falder det omsider ud i en forbiløbende Bæk, som har
sødt Vand, og ligger saa nedrig, at Saltvands-Kil-
den af samme ikke kan overskylles. Af saa mægtig en
Vandstraale som denne kunde man altsaa i kort Tid
fylde hele Foustager.
     En anden Saltvands Kilde opspringer paa
Gaarden Steensmyre, omtrent 1/2 Miil fra Brag-
næs. Den er af mindre beqvem Beliggenhed, da
den opvælder ved Bredden af en tæt forbi Gaardens
Huse løbende Bæk, som altsaa meget maae udtørres
førend man kan komme til Kilden. Dog kunde der-
paa raades Bod, naar man grov en Brønd strax oven-
for og deri samlede Vandet førend det løb ud i Bækken.
Endskiønt dette Salt-Vand, formedelst Blanding af
fremmede Vande er gandske svagt, og efter de anstil-
lede Prøver ikke viser synderlig Tegn til noget Jern-
agtig, har det dog en meget medicinsk eller med med-
icinske Bitter-Salte overeenstemmende Smag. Jeg
har og virkelig ved Uddampning og Inspisation udtræk-
ket deraf, foruden Kiøkken Salt, som udgiør den største
Mængde, en stor Deel Salt af en fuldkommen bitter
Smag, hvorom heg til en anden Tid haaber at
kunne give en udførligere Beretning. Ved at be-