Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.41
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

følge hans Behandling, kunde her bringe alle de 5 Slags
bittre Salte ud, som han sammesteds melder om, og
da denne Salt Jord efter Anseende er langt rigere
end den Fresiske, som desuden maae samles med megen
Møie og kaages med stor Bekostning, saa henstiller
jeg til enhver Fornuftig at dømme, om ikke Laxeer-
Salt og Magnesia kunde af den her værende Salt-
Jord beredes med meere Fordeel end af den Fresiske.
Ligesaa overlader jeg til andre at betænke og nøiere at
undersøge, om ikke dette Bitter-Salt, som virkelig
paa flere Steder her i Egnen antræffes, bliver den
rette Aarsag til den Sygdom blant Qvæget, som denne
hele Strækning igiennem gaaer i Svang, og bestaaer
deri, at de plages af Durkløb og Blodsot, og ofte
crepere deraf, naar de ikke ere opfødte paa Stedet,
men komme didhen fra fremmede Steder, hvilket er
alle her i Egnen bekiendt. I Begyndelsen tænkte
jeg, Sygdommen kunde komme deraf, at Fieldet oven-
for, som er rigt paa Jern og Jerngruber, kunde op-
fylde de nedenfor liggende Marke med Ocher, eller
igiennemtrænge dem med Suurbrønd-Vande; men
ved nøieste Undersøgning har jeg ikke kunnet finde Tegn
til noget saadant, i det mindste ikke af nogen Bety-
denhed, eller der meere end andensteds, hvorfor jeg
har største Grund til at troe, at Græsset ved at im-
prægneres med dette bittre Salt, er, om ikke den ene.
ste, saa dog den fornemste Aarsag dertil.

§ 5. Om Jord-og Steen-Arter, item
           forstenede Ting.


     Jord-Arten bestaaer her meest af Sand og
Leer, besynderlig nederst i Dalene og ved Elve-Bred-