Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

dene, hvorimod de Steder, som ligge nærmere Bierge-
ne have meere Muld- undertiden moradsig Jord
af de fra Fieldene nedrindende Vand-Aarer, som sprin-
ge op i Dalene og giøre Jorden sumpig. Mærkeligt
er det, at ligesom Jorden paa nordre Side af Eger-
Elv fra Bragnæs af, bestaaer meest af Sand og der-
for kaldes Sand-Fierdingen, saa er den derimod paa
hin Side fra Strømsøe af, stærkt blandet med Salt
og af den besynderlige Egenskab, at Qvæg, som brin-
ges didhen fra fremmede Steder, ikke vil trives, hvil-
ket synes være samme Salt at tilskrive, efter det jeg
allerede i Slutningen af foregaaende §. har sagt, og
her ikke vil igientage. Af Leer-Arter gives her
mange, som ved at lades i Vand, strax opløses med
stærk Piben og skyde mange Bobler, hvilke ogsaa ere
Aarsagen til de mange Jord-Fald, som her aarlig
skeer. Saadant Leer har jeg i sær fundet ved Hassel
Jernværk paa Saaby, hvor Svovel-Vandet og paa
Stafsengen, hvr Salt-Vandet er. Et Beviis paa
vore Leer-Arters Godhed er og dette, at Pottemager-
ne i Drammen betiene sig deraf, og at deres Pot-
temager-Arbeide holdes bedre end det, som i Christia-
nia forfærdiges. Af salte Leerer gives her ogsaa Prø-
ver, saasom ved Hassel Jernværk, hvor det paa et
vist Sted, kaldet Due-Dalen, er af en kiendelig
salt Smag, og slikkes derfor af Kreaturene, ligesom
og de vilde Duer, som opholde sig der i Mængde, siges
at æde begiærlig deraf, og af dem er det Stedet har
faaet Navn af Due-Dal. Det samme Leer er
tillige meget hullet eller pibet, hvorved jeg maae an-
mærke dertte som noget besynderligt, at Leeret, som
her gemeenlig antreffes under Sand eller Muld og