Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

giver det beste Ager-Land, er paa endeel Steder saa
hullet, at Giødningen synker deri næsten som i Sand,
hvilket i sær i det nærliggende Røkens Sogn skal
have Sted. Mergel har jeg ikke fundet nogensteds,
undtagen i Fieldet ovenfor Møllenhof, hvor Leeret
synes være igiennemtrængt af det fra Kalkbiergene
nedrindende Vand, og derfor bruser med Skeevand
ligesom Kalken selv. Hr.Fenniger har paa sin
Gaard, Ulvelands-Bakke, undersøgt Egnen derom-
kring med Jordbor, men efter et Par hundrede For-
søg ingen Mergel kunnet finde, ligesom jeg og selv
med samme Jordbor og ellers paa andre Maader har
giort adskillige forgiæves Forsøg paa min Præstegaard,
hvoraf jeg slutter, at denne Leer Art i denne ellers
leerrige Egn er gandske rar. Tørv gives ikke alene
i Sumperne paa slet Mark, men og paa Fieldene, og
da de fleeste her værende Fielde ere af den Beskaffen-
hed, at man kan kiøre op pg ned af dem med Slæde,
kan samme Tørv ansees som et Forraads-Kammer i
Nødsfald at gribe til, igald Landet engang skulde ud-
tømmes for Skov. I Sumperne falder og et Slags
Tørv, kaldet Rosen-Tørv, (uden Tvivl af det tydske
Rasen,) som har den Art, at det ikke forraadner og
synes sammensat af Sphagno palustre. Det sam-
me bruges her meget at tætte Dæmninger med, og
naar det med Sand sammenpakkes, bliver det tillige
meget fast og beqvemt at beklæde Bunden og Siderne
af Jord-Render, hvorved Vandet henledes til Møller
og Sav-Værker, som derved blive meget jevne, faste
og varige.
       Hvad Steen-Arter angaaer, da har jeg tilforn
2 § viist, at de sædvanligste her i Egnen ere Granit,