Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

hvor Bierg-Arten er den samme, som paa andre Ste-
der i Kongsberg Sølv-Værks District.
       Efter denne almindelige Betragtning følger nu
nøiere Forklaring over enhver af disse Steen Arter
i sær. Graniten er meget grovkornig, og i sær paa
Fieldenes øverste udenpaa ujevn, saa at Qvartz, Feld-
spat og Glimmer-Delene meget nøie kan adskilles.
Nordenfields har jeg ikke seet denne Steen-Art af saa-
dan Beskaffenhed; thi endskiønt man mangesteds ved
Søekysten finder Qvartz-og Glimmer-Biergene stærkt
blandede med Feldspat, der giør dem nu hvide, nu
rede og meget glindsende, ere dog Bestand Delene ikke
saa adskilte, som her. Af Farve falder den som oftest
rød, men ogsaa hvid og graa, alt eftersom den ene eller
anden af forbenævnte Bestand-Dele have Overhaand
deri. I Fieldet ovenfor Møllenhof falder en graa
grovkornig Granit, som Hr.Poulsen har betient sig
af til Møllesteene for sin Olie-Mølle, hvilke ere ulige
bedre og varigere end de kalkartede Marmorsteene, man
tilforn kiøbte fra Holland, og siden har man paa Blaa-
farve-Værket ladet Møllesteene forfærdige af samme
Steen-Art. I Nærheden af det forrige Jarlsbergske
Sølv Værk, i sær ved Gaarden Stubberud, gives
Biergstrækninger af en finere og løsere Granit, der
næsten kan rives som Sandsteen, og deri sidde Glim-
mer-Delene, som sorte indsprængte Punkter, da Far-
ven ellers er rød. Da nu denne Steen-Art tillige
er Ildfast, som sees deraf, at man medens samme Værk
var i Gang, betiente sig deraf til Mas-Ofn Stell,
saa har jeg stor Aarsag at troe, at den er den Granit-
Art, man kalder Gytsteen, som bruges til Messing-
Værkerne, og ellers med stor Bekostning maae hentes