Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

fra Frankrig. Skulde slige Værker her i Landet an-
legges, fortiene i det mindste denne Steen-Art frem-
for andre at forsøges, helst da man beretter, at den
ikke, som den engelske Sandsteen, springer ved at
kølnes.
       Næst Granit er ingen Steen-Art her alminde-
ligere end Trapp, som er en grøv jernagtig Jaspis-
Art af adskillig Anseende og Farve, nu blaagraa
Jernschussig og meget haard, nu rød og haard, nu
med indsprengte Felsspat Stykker, nu rødgraa og
temmelig hullet eller Slag-agtig, nu igien mørkgraa
og brun, uden paa gemeenlig skiellet eller schiefrig, og
kaldes derfor Skallberg. De første Sorter findes
meest omkring ved Bragnæs, ligeledes ved Solberg
og flere Steder i samme Bergstrækning. Her veed
jeg ikke, om man giver dem noget vist Navn, men i
Grevskabet Jarlsberg kalder man dem Blanblæst.
Det er ellers bekiændt, at man Udenlands smelter sort
Bouteille-Glas deraf, og da Lade Stedet Svelvi-
gen, nær Bragnæs, nu omstunder har en Smelte-
Hytte for dette Slags Glas, bliver det Spørsmaal,
om man ikke der kunde betiene sig af en Steen-Art,
som andensteds anvendes til dette Brug og her er saa
nær foprhaanden. Skallberget er af ulige Art, in-
dentil nogenledes haardt og sprukken, saa det lader sig
brække i tykke Qvadrater, meget tienlige til Steen-
Giærder, hvoraf sees nogle meget gode ved Lunde og
Westfossen; men udenpaa smullet eller schiefrigt, som
sagt er, hvorfor den i smaa Stykker hakkes ud og strøes
paa Veiene. Ved Christiania siges den, at føres
paa Agerne og at give god Ager-Muld, ja paa Ringe-
rige skal endog Ager-Jorden for det meeste bestaae