Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

og foruden det, at man brænder Kalk af den, bruges
den og at give Svinene ind mod en Sygdom, kaldet
Galdren, hvoraf Lungen opsvulmer og foraarsager
Trangbrystighed. Endnu gives et Slags Kalksteen,
som er grov og mørkgraa med fine indspængte sølv-
blanke Partikler (partic spatholsis scintillantibus),
men bruser ikke med Skeevand, har ingen Petrefacter,
og lader sik ikke heller brænde til Kalk. Den kaldes
Lim-Søster, ventelig fordi den er med Limsteenen
nær beslægtet, og udgiør ofte hele Bierg Knolde iblant
Kalk Biergene. Ellers forstaaer man ved Lim Søster
ogsaa andre haarde Bierg Arter og Kirtler i Kalkstee-
nen, som ikke lade sig brænde til Kalk.
       Schieferen er ligeledes af adskillig Art, nu
paa Kant staaende Hoved Schiefer, hvoraf et lidet
Bierg ved Hassel Jernværk bestaaer; nu blaa Tavle-
Schiefer ved Raaen, som dog ikke lader sig brække
uden i tykke og ujevne Plader, og indeholder mange
forsteenede Ting; nu igien en Alun-Schiefer, saa-
som ved Lundebakken, men allermeest ved Strand-
bredden af Ekern-Vandet, hvor det steile Forbierg
Gunnildrud Kollen, heel igiennem bestaaer deraf,
men gaaer steilt ned i Søen, og derfor blev vanskelig
at brække og bearbeide, undtagen naar Isen legger sig
om Vinteren. Den har udentil et guult Beslag uden
Tviuvl af Svovel, og er ellers af samme Art, som
Alun-Schieferen ved Ekebierget ved Christiania,
hvor Alun Værket er, ligesom jeg og ved Vasbon-
den paa Modum har seet hele Biergstrækninger der-
af. Paa andre Steder er Shieferen en Schiftus
scriptura atra Linnæi, Fisfilis carbonarius Wallerii,
saasom ved Smellhougen tæt ved Vandet