Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

og lige ad Fossesholm. Denne Steen-Art, der er
løs, smittende og sort, lader sig male til Sværte, der
kan beredes til god Olie-Farve, og bruges dertil paa
Gaarden Viul paa Ringerige, hvor Hr. Kræfting
har et anseeligt Brug deraf, og sælger den deraf be-
redte Sværte heromkring i Mængde samt for billig
Priis. Af de Prøver jeg har derfra seer jeg, at Steen-
Arten er den samme som ved Smellhougen, men her
bliver den dog ikke brugt. De øvrige Steen-Arter
ere Qvartz-Kieselen (qvarzum silicium) paa
Gaarden Solberg, som bruges til Glas Smeltning.
Man seer der en temmelig dyb Grube gaaende perpen-
diculair ned, fordi Kieselen falder best i Dybet. Af
Farve er den deels hvid, deels blaa, af hvilke ikkun
den første beholdes, men den anden bortkastes som
uduelig. Det var ikke alene medens Glas Pusteriet
stod paa Eger man benyttede sig af denne Steen Art,
men den brækkes der endnu, og bringes paa Føret til
Hurdal, hvor Værket nu staaer. Hvidt, haardt og
tærnigt Kalk-Spat sees meget i Biergene ved Dram-
dal. Ligeledes Kalk-Spat i paa Kant staaende La-
meller, der overskiære hinanden paa Kryds, og derved
danne mange Huler imellem sig; Nok en Spathum
arenacium cinereum Wallerii, i Jern Gruberne
paa Hassel Jernværk, hvor man kalder den Horn-
steen. Af crystalliseret Hornsteen eller brun kantet
og riflet Schøel i Qvartz har Hr.Testman i West-
fossen tilbragt mig smukke Prøver, som ere tagne paa
Gaarden Røkeberg nær derved. Om Stell-Stee-
nen (Saxum compositicum patriculis qvarzosis
& micaciis) ved Hassel Jernværk skal meldes i
næstfølgende §.