Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

Disse ere de betydeligste Steen-Arter, som jeg
paa Eger har bemærket, hvorimod andre, som Nor-
denfields ere meest almindelige, saasom Beegsteen,
Asdest, Sandsteen, Granitsteen, coleuret Qvartz
med meere, ere mig aldeles ikke forekomme her i
Egnen.
       Hvas Petrefacter, eller forsteenede Ting an-
gaaer, da sees her først i Schierferne de af Linne saa
kaldte valvulæ Echini, hvorom kan læses i hans
Ostgoth. Resa S.147. Den sammesteds anbragte
grove Tegning ligner disse fuldkommelig, dog mangle
de paa langs gaaende fine og paralelle Striber paa Si-
derne, som ikke heller sees paa de finere Tegninger af
Lehman von Flossgebung ved 72 Side. I Sy-
stema Nat.3. pag.160. giver Linne dem et andet
Navn, neml. Enthomolithos Monoculi, som
synes endnu mindre passligt. Det bliver derfor rime-
ligst, at henegne dem til en egen Dyre-Art, som Hr.
Profess. Brünniche kalder Trilobiter, og hvorom
han har skrevet en eget Afhandling i Ny-Samling af
Kjøb. Selsk. Skrifter 1ste Tome. Disse Petrefacter
har jeg dog ikke fundet, uden paa Flesager-Tangen
ved Fiskum-Vandets Strandbredde, og skiønt de til
forn ikke ere gandske ubekiendte, har jeg agtet dem
værd at aftegne, som sees Fig.I. 2) Paa den
Gaard Raaen, ligeledes ved Fiskum-Vandet, sees
i Tavle-Steenen, kiendelig Indstryk af Søe Skiell,
især Pectines striis tribus longitudinalibus pro-
fundis interjectis pluribus minoribus, item
striis undulatis in æqvalibus transversis, som
dog ikke ere saa fuldkomne, at de fortiene at aftegnes,
desuden en uendelig Mængde Pectunculiter, saadanne,