Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

som Walch har aftegnet, Steinrich Tab.14.3
sidste og nederste Figur for venstre Haand. 3) I
Kalkstenen sees deels mange Indtryk af Insecter, skiønt
meget ufuldkomne og utydelige, deels de runde Kloder
eller Crystal-Æbler, som Linne melder om i hans
Ostgoth. Resa S.136, og i sit seneste Syst.Nat.3.
pag.179. kalder Ætites marmoreus. Slaaer
man dem i tu, sees de at indslutte et Slags sølvblanke
Crystaller, som smaa Sølv Nagler, som synes være
Natron Hyadon Linnæi, Crystallispatosi, hexa-
goni pyramidales Cronstedi. Disse ere dog ikke
nær saa almindelige, som 4) de saa kaldte Nautuli
recti, eller Ortoceratiter (Ligehorn), af hvilke
nogle ere 1/2 Alen lange, andre langt kortere, ellers
alle meget smale, spidse i den ene Ende og udenpaa
tegnede med krumme Tvær-Linier, til Tegn, at de in-
dentil maae have hat ligesaa mange Leddiker, som her
sees Mellem-Rumme. Nogle igiennemskiæres paa
langs af et midt ad gaaende Rør (Sipho), som hos
endeel ikkun strækker sig til Midten fra den tykke Ende
af. (See Fig.2.a). Men paa andre heel igiennem.
Hos andre sees ikke Tegn til noget saadant Rør i Mid-
ten, men kun til en Fure, eller maaskee et ligesaadant
Rør paa Siderne, hos nogle kun gaaende hen til
Midten fra Spidsen af, som Fig.2.b, hos andre
hele Længden igiennem som c, skiønt ingen af dem
har disse 3 Slags Rør tillige, som jeg dog for at spare
Rummet, under eet har anbragt i Tegningen Fig.2.
Hvad Tykkelse de har havt, faaer man sielden at see,
da de kun sidde udenpaa Kalkstenen, ligesom udgra-
vede. Men der gives dog nogle, som gaae tvert igien-
nem Stenen og vise den tykke Ende frem, hvoraf sees,