Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

Gruber i Mængde. Man betænke kun, at det har
Kongsberg Sølvværk liggende paa den vestlige, det
forrige Kaaber-og Blyehaltige Jarlsbergske Sølv-
værk paa den østlige Side, og virkelig paa begge Sider
indsluttes af Bjergstrækninger, som høre til disse Berg-
værks Districter. I Holte Fieldet, som er Hoved-
Sognets øverste Grændse mod N., bleve Sølv Skier-
per opdagede 1769, som gave god Forhaabning i Be-
gyndelsen, da der blev vunden baade Gediegen-og
Mittel Ertz; men da Ertzen aftog ved Afsynkningen,
og Omkostningerne bleve forøgede ved Stedets Høide,
blev Arbeidet indstillet igien 1781, efterdi det dybeste
af disse Skierper, 7 i Tallet, var afsynket til 36 Lagter.
At der ellers paa samme Sted, længe før Kongsberg
Sølvværks Opdagelse har været Sølv-Gruber, giøres
rimeligt af det, som herefter §.28 skal berettes om
Bings-Herrerne, der vare saa rige, at de besloge
deres Heste med Sølv-Skoe, hvorom ogsaa Hr.
Deichman melder i hans Beskrivelse over Kongsb.
Sølvværk, Kiøbh.Selsk.Skrifter 11te Tome S.170.
"Fra lang Tid af er gaaet et Rygte, siger han, om
nogle gamle Sølv-Gruber i Holte Fieldet N.O. fra
Kongsberg paa den østre Side af Lauen, som gaaer
igiennem Bergstaden, hvor man nyelig har opfundet
nye Gruber" de nemlig, jeg nyelig sagde at være ind-
stillede igien. I Skara-Gruberne paa Eger, der
ligeledes høre til Kongsberg, er Sølv-Ertzen under-
tiden fundet gyldisk, saa at Marken fiin, har indeholdt
10 Lod Guld og 6 Lod Sølv, (eller efter Hr. Justitz-
Raad Essendrops Beretning, som vel bliver den paa-
lideligste, 7 Lod Guld og 9 Lod Sølv.) Og det er
i denne, som andre Kongsbergske Sølv-Gruber, en al-