Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

mindelig Regel, at naar Spathgangene, hvori Sølvet
jevnlig brækkes, mødes eller giennemskiæres af Qvartz,
er Sølvet gyldisk, hvorpaa jeg selv fra Skara-Gruben
har Stuffer til Beviis; dog om Skara-Gruberne meere
til Slutning. Det Kaaber-og Blyehaltige Jarls-
bergske Sølvværk, som ellers i daglig Tale heder
Konrud-Værket, af Gaarden Konrud, grændser
ligeledes tæt til Eger, som allerede er sagt. Det er
vel for nærværende Tid nedlagt, men fortiente dog
efter manges Meening at optages igien, siden man
forrige Gang ikke skal have brugt den rette Oeconomie
og Omgangsmaade dermed. I samme Biergstræk-
ning mod Vest paa et Sted kaldet Gravdal, sees
endnu Gruber, Dæmninger og deslige, som tydelig
vidner om et i forrige Tider der værende Grube-Ar-
beide; men hvad slags Ertz det har været drevet paa,
vides ikke. Ligeledes skriver Hr. Deichman paa for-
anførte Sted, S.176, at der har været en Smelte-
Hytte paa Eger, formodentlig i Vestfossen, hvor den
første Ertz af Kongsberg Sølvværk er smeltet, og at
samme Hytte blev forestaaet af Tobias Kupher, som
boede paa Gaarden Kolberg. Hvad Slags Ertz i
samme Hytte har været smeltet, vides ikke, dog er det
troeligt, siger han, at det har været Blye-og Kaaber-
Ertzen ved Kolberg, hvorom han tilforn har meldt
efter Berghauptmand Normans Beretning S.170.
       Det eneste jeg kan tillegge til Oplysning i Sa-
gen er dette, at der endnu i Vestfossen sees tydelige
Tegn til Gruber, hvorpaa Huse og Sav-Værker nu
ere byggede. Paa Gaarden Kolberg tæt derhos er
og endnu et Sted, kaldet Hytte-Volden, hvor for-
ommeldte gamle Hytte formodentlig har staaet, og da