Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

de nyelig omtalte Gruber i Vestfossen vise tydelig Tegn
til Kaaber, saa er det troeligt, at samme i bemeldte
Hytte har været smeltet. Dog nægter jeg ikke, at
Vestfossen kan engang have havt sin egen Smelte-
Hytte, siden der berettes, at man ved at anlegge den
der værende og Hassel Jernværk tilhørende Jern Ham-
mer, skal have fundet tydelige Tegn til Smelte-Ovne.
Af visse paalidelige Documenter, som jeg har fra Hr.
Justiz Raad Essendrop, sees ligeledes tydelig nok,
at der paa Gaarden Hals tæt ved Kolberg har været
et Kaaber-Værk anlagt af en ved Navn Gregers
Sinchler, ved det Aar 1688, at han der paa egen
Bekostning har anlagt Smelte-Hytte og Pukværk,
og drevet Arbeidet i 4 Aar, med en Bekostning af
5000 Rdlr.; med da Ertzgangen var afsunket til 12
Lagter, i Haab, at den skulde forædle sig i Dybet, for-
svandt den gandske. Desuden befandtes Ertzen, da
den kom til Smeltning, at være meget strengflussig, for-
medelst en streng Qvartz, hvorudover det hele Værk
gik overstyr, til Entrepeneurens Ruin. Visse Gru-
ber ved Skielbred paa Eger, skal i gamle Dage
været drevne paa Blye og Kaaber, hvorom Hr. Deich-
man paa foranførte Sted ligeledes melder, og som jeg
seer af Hr. Justitz Raad Essendrops Beretning, har
og i de nyere Tider været schurfet og arbeidet der i Eg-
nen, saasom han skriver i et Brev til mig, at det
med Skierperne i Skielbred-Marken, 4 a 5 i Tallet,
forholder sig ligesom ved Skara-Gruberne; men da
de ikke vare af synderlig Forhaabning, bleve de i det
Aar 1782 indstillede, hvoraf sees, at den Gang har
været arbeidet paa Sølv ligesom i Skara-Gruberne.
I Skodts-Elven skal og tilforn have staaet en Smelte-