Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

Hytte, Hvoraf et Sted ved Elven, hvor Hængslet eller
Lentsen er, endnu bær Navn af Hyttestøe-Hængslet,
og af det Slag, som endnu findes i Jorden, sluttes, at
der har været smeltet Kaaber. Endnu gived Kaaber-
Ertz i Fieldet ved Mølle-Hof, som dog ved Prøve er
befunden ikkun at give af Centneret 5 Lod Kaaber og
2 Qvintin Sølv. Blye gived i Brimse-Gruben
paa Grændserne af det Jarlsbergske Blye-og Kaaber-
haltige Sølvverk; den samme blev en Tid dreven af
Arbeidere fra Kongsberg, men er siden indstillet igien.
De Prøver jeg har derfra viser, at Blyet brækkes i
Kalksteen.Af det paa Kongsberg oprettede Skier-
per-Selskab, bearbeides nu, under et godt Haab, en
Gang paa Gullaksrud i Fiskum Sogn, der indeholder
Blye, Kaaber og maaskee lidet Sølv.
Jern-Gruber ere her mange, deels paa Hoved-
Sognets nordre Side, henhørende til Hassel-Jern-
værk, hvorom meere siden, deels paa hin Side, som
grændser til det Jarlsbergske Sølvværk. Her bræk-
kes Jernet overalt i Kalksteen, og de meest bekiendte
Gruber ere følgende: 1) Narverud-Grube, tilforn
dreven af Eidsfoss Jernværks Eier, men siden for-
ladt, da Gruben ved en uforsigtig Arbeidsmaade faldt
ind, hvorimod den nu er optagen igien af Dikkemarks
Jernværks Eier. Malmen er meget let flydende, og
saa overflødig, at om den gandske var befriet for Kaa-
ber Kies, kunde 2de Biergværker forsynes deraf.
Nyelig har man dog ved Afsynkning opdaget en Malm-
Gang, som skal være gandske frie for Kaaber-Kies.
Ikke langt derfra ved Hage-Kiern ligger 2) den saa
kaldte Magnet-Grube, som for Magnetens Skyld
skal være forladt, da den i Begyndelsen skal være dre-