Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

Jernværker. Endelig ere og endeel Skierper nyelig
blottede paa Dramdal, hvor Jern Ertzen skal være
blandet med Bliant. Hr. Neuman paa Hassel
Jernværk, som har giort Forsøg med at smelte den,
beretter, at Blianten satte sig som en Skorpe ovenpaa
Smeltningen, og at den meget vel lod sig bruge til at
pudse Kakkelovne med. Foruden Cobalt, Alun,
Svovel og Salt, hvorom alt tilforn er meldt, ere ingen
Mineralier eller Halv-Metaller opdagede her i Egnen,
saavidt mig vitterligt. Vel har jeg nogle store
Stykker af Auripigment i min Samling, men de ere
tagne fra Odalens Jernværk i Øvre Rommerige.
       Hertil vil jeg nu føie en meget udførligere Be-
skrivelse over de 2 betydeligste Biergværks Brug i
dette Sogn, som er Hassel Jernværk og Skara Sølv-
Gruber, henhørende til Kongsberg.
       Hassel Jernværk har sit Navn af Gaarden
Hassel paa Modum, hvor Gruberne ligge, skiønt Vær-
kets Mas-Ovn og øvrige Indretninger staae paa Gaar-
den Daler paa Eger. Det er først anlagt 1649 af
et Participantskab, og fik samme Aar Muthungs-Brev
af Ober-Berg Hauptmand von Hunnichen, samt
Kongel. Confirmation og Privilegier. Hoved-Gru-
ben, kaldet Hassel Grube, ligger kun 1/8 Miil fra
Værket, har Afsynkninger, foruden mange mindre,
der ikke have naaet nogen Dybhed, fordi Jerngangen
strax er bleven borte. De fornemste Gruber eller Af-
synkninger ere Søndel Grube, 31 Lagter i perpen-
diculair Dybhed, har en anseelig og reen Jernmalm-
Gang af 2 Lagters Brede, faldende donlæg fra O. til
V., omtrent 660, dernæst Mellem-Gruben, 70
Alne dyb, Bæverdals Grube, som tilforn har til-