Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

hørt Sognedals Jernværk, men ved samme Værks
Nedleggelse *) er siden muthet af Hassel Jernv.
Gamle-Grube, hvis Hovedgang er gandske borte;
men i sine Nebengange giver endnu anseelig Malm.
Da denne Grube ligger i en Fordybning og er tillige
Centrum af den strygende Gang, hvorpaa de andre
Gruber ere afsynkede, saa har man hen til samme ved
Brænding eller Fyrarbeide, slaget en Stull 46 Lagter
lang, 1/2 Lagter høi, og 1 Lagt bred. Derfra er atter
i Arbeide, at gaae med Stuller, til de andre 5 Gru-
ber, for at combinere dem med Hoved Stollen, hvor-
ved vindes dette, at de der igiennem kan tømme sig selv
for Vand, som tilforn med kostbare Giæbel-Maskiner
maatte udpompes, ligesom man og igiennem samme
kan fra alle 5 Gruber udføre den brudte Malm, som
tilforn i Tønder maatte opvindes. Hoved-Stullen
alene har kostet 1300 Rdlr. Jern Gangen har i
dette Værk sit Strygende fra S. til N. Ertzen er
en blaaegraae, samt fiin gnistrig Bladsteen-Art, der
ikke trækkes af Magneten, hvorfor man i disse Gruber
kan bruge Compasset uden Forvirring. Dens Righed
gaaer fra 34 til 40 pro Cent; men dens Feil er, at
den falder noget kaltbruchig, og maae derfor forsettes
med Vesterlands Malm, hvorom siden meere. Bierg-
Arten, hvori den brækkes, er en blaae og fiin Skim-
mersteen, dog følger altid ved Siderne af Gangene
et Fall-Band af dem i Jern-Gruber sædvanlige
Spathum cinereum, her kaldet Hornberg, med
riigt Jern-blandet. Ofte viser samme sig og i Gan-
gen, men gaaer ved Afstykning bort igien. I alle
Gruberne brækkes aarlig 15 til 1600 Tønder Malm.

*) Nu drives det af Hr. Clasen, Eier af Bærums Jernværk