Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

nærværende Tid forestaaer Værket paa hans Moder
Madame Neumans Vegne, som nuværende Eier
deraf.
       Ligeledes bevidner jeg hermed min Taknemme-
lighed til Hr. Justitz Raad og Berg Assessor Essen-
drop, som har været saa god at meddele mig følgende
Beretninger om Skara Sølv Gruber og det Egerske
Sølv of Kaaberholdige Blyværk. Angaaende
først Skara Gruberne, da var det 1769 at Sølv-
Ertz første Gang blev blottet i denne Egn, Aaret efter
blev Anviisningen tagen under Belæg, og siden ere de
øvrige Indretninger og Bygninger med Giæbel, Zechen-
Huus, Pukværk og Saug, med videre, giorde efter-
haanden. I Henseende til Berg Art, Faller og Gan-
ge forholder det sig her ligesom med Gruberne paa
Kongsberg, neml. at Gangerne, som stryge Øster og
Vester, naar de overskiære Fall-Baandene, give Sølv-
Ertzer, som ellers ikke staae til at finde, og at imellem
Fall-Baandene gives døve Mittel, som saa kaldes,
fordi de ere ikke Ertz. Opskierpningen og Afsynknin-
gen paa disse Gange og Fall Baand ere 17, af hvilke
den dybeste ikkun gaaer 25 Lagter. Arbeidernes Tal
er 60. Producten har hidindtil ikke svaret til Udgif-
ten, eller det Haab man i Begyndelsen giorde sig der-
om, og uagtet der nogle Gange er indtruffet gyldisk
Ertz, har samme dog meere fornøiet Bergmandens
Øie, end fyldestgiort hans rige Haab. I Forhold
mod Sølvet, har Guldet været som 7 til 9, det er, i
1 Mrk. fiin har været 7 Lod Guld og 9 Lod Sølv,
hvorved tillige er iagttaget, at ligesom Anbruchene af
gyldisk Sølv sker almindelig i Qvartz, saa er det
gyldiske ved Skara-Skierper ogsaa truffet i Spath,