Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

skiønt nær ved et Qvartz-Baand. For end videre
at undersøge dette Feldt, er fra det nederste Sted ind-
dreven en 184 Lagter lang Stull, som indbringer 21
Lagter paa det dybeste; men derved er dog intet meere
ædelt forefundet, saa denne Stull kun her, som anden-
steds, letter Driften og Vandets Udtømmelse.
       Nu følger den belovede Underretning om det
Egerske Sølv og Kaaberhaltige Blyeværk, som
er for de fleeste endog Indfødte gandske ubekiendt, og
kan derfor ansees deste meere merkværdig. Den er
mig ligeledes meddeelt af Hr. Justitz Raad Essendrop,
en i slige Sager meget kyndig Mand, og falder vel
noget vidtløftig, men fortiener dog at anføres heel og
holden, til Oplysning for Eftertiden, om nogen skulde
falde paa at optage dett indstillede Værk paa nye.
Underretningen lyder da Ord for Ord, som følger:
Der har fra ældgamle Tider været mange Skierper i
den Vestre Aas fra Fiskum Fierdingen paa Eger,
hvoriblant een strax norden for Skara Gruben, som
rundt om er indplanket, saavidt man kan see ned, hvil-
ken Indplankning eller Fortømring vidner om en høi
Alderdom. Det første Forsøg skal i den senere Tid
være skeet af Capitain Cicignon og, som man meener,
Rosing, da de vare Eiere af det Jarlsbergske Værk,
Jarlsbergske bly-og kobberholdige sølvverk
og det ved nogle Skud til Øster, paa samme Gang,
som den indplankede Grube. I en senere Tid, om-
trent 1734 til 37, da Schubart var Berghaupt-
mand, bleve 2de Gruber optagne, den ene i Schara-
Jordet, kaldet Christiani 6 og Sophia Magdalenæ
Gruber, den anden i Kolberg Hagen uden Navn,
samt et Schurf ved Junger-Vandet. Den første er
til Vester afsynket i en ubekiendt Dybhed, og til den