Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

afsynkede det ved 6 Lagter dybt, 12 a 16 Lagter langt,
og oprettede dertil nye Radstube, med videre. Puk-
værket, som var forfaldet, blev næsten af nyt opbygt,
med nye Radstube, nyt Hiul med Hiulstok, som drev
9 Puk-Stempler. Nye Smelte-Hytte blev af Bin-
dingsværk oprettet, og derudi 2de hvelvede Smelte-
Ovne, samt en Rost-Ovn. Længer til Øster paa
samme Stoll-Sohle blev afsynket 5 Lagter, i Længde
af 5 a 6 Lagter, hvortil endnu kom 2 Afsynkninger,
en ved Stollens Mundtloch, en anden omtrent af lige
Dybde og Længde. Skierpet i Kolberg-Hagen, blev
ogsaa optaget og afsynket 2 Lagter i en Længde af 4
a 5 Lagter; men blev indstillet formedelst Vanddræg-
tighed, da dog Gangen var heel og fast, og indeholdt
baade Kaaber-Blommer og fiin Blyeglantz i hinan-
den blandet. Ved den første Smeltning blev udbragt
3 Centner Blye, som holdt pr. Centner 1 Mrk. Sølv,
og 1 Skpd. Kaaber, som indeholdt pr. Cent. 5 a 6
Lod Sølv. I de senere Smeltninger blev intet ud-
bragt, af Aarsag, at den strenge Qvartz, som følger
med Gangen, iokke lod sig smelte, og de fornødne Mid-
ler af Svovel, Kies og Kalksteen ei vare at faae, hvor-
udover det løb alt i en Klump, da Ertzen tillige var
meget Jernholdende. Kort, den lod sig ikke adskille,
endskiønt man giorde Forsøg derpaa ved adskillige er-
farne Mænd, saasom først ved Gvardemer ved Sølv-
værket Joh. Hendr. Schwabe, dernæst den til Berg-
værkerne af Kongen opsendte Otto Iffert, siden Rat-
Hytte Mesteren ved det Jarlsbergske Værk Christoph.
Morgenstierne, og tilsidst ved Smelterne Ole Pe-
dersen og Matthias Linstrøm fra Kongsberg, og
det paa adskillige Maader, nu ved at roste Sligerne,