Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

nu igien uden Rostning og ved at tilsette med Jern-
slag fra Hammeren i Vestfossen, som giorde ondt
værre. Det sidste Interessentskab tabte derved til visse
10000 Rdlr. Ingen Befaring er skeet af Berg-
amtet uden en eneste Gang, da Interessenterne tilbøde
Ober-Bergamtet, at drive det medens det stod med
sine fulde Bygninger, hvorfor intet Vederlag fordre-
des, med mindre Værket kom i Stand; men blev ikke
bevilget. I den Tid skal Markscheider Bakke have
været der engang og giort et Overslag, hvor dybt en
af disse 3 Afsynkninger maatte endnu afsynkes inden
de ved deres Donlæg kunde naae den staaende Gang
8 a 12 Lagter sydligere beliggende, men intet er derom
bekiendt. 1759 den 28 Januari var berammet en
Samling for at overlægge og tage videre Beslutning
i Henseende til en nyelig fundet Skierp i Kolberg-
Hagen, som skulde undersøges; men denne Samling,
som er den sidste, endtes i Uenighed uden nogen Be-
slutning, hvorpaa Værket blev nedlagt, og de Effecter,
som kunde giøres til gode, solgte og adsplittede. Ellers
ere disse Gange af den Beskaffenhed, at endskiønt
Gangen selv er 1 Lagt bred, saa er dog den halve og
nordre Deel saa druset, at den ikke kan mineres, og
ikke heller drives med Fyhr, da den er stærk vand-
drægtig; den anden halve eller øndre Deel indehol-
der skiøn KObber-Ertz, men i Dybet er Blyeglantzen
gandske bleven borte, den har et stærkt Donlæg til
Sør hen til den anden forommeldte Gang i Dørje-
Elven, som ligeledes er 3/4 til 1 Lagt bred og er en
heel Gang, der viser sig i Dagen med Kaaber Ertz.
Midt imellem disse 2de Gange, kan sees i Dørje Elven,