Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

naar Vandet er lidet, 2 a 3 Kaaber-Gange paa 2 til
6 Fingers Brede. Naar Afsynkningen skeede, at
den paadrevne Gang med sin Donlægighed i Afsynk-
ningen naaede de andre, som næsten ere staaende, vilde
de tilsammen udgiøre en mægtig Gang, hvilket ogsaa
er den eneste Forhaabning man kan giøre sig ved dette
Værk. Saavidt opsat og forfattet af en Interessent
i det sidste værende Geværkskab.
       Hertil kan endnu føies, at det første Geværk-
skab, hvori det Kongel. Huus havde det største Antal
af Kurer, havde et Tab af meere end 1200 Rdlr.,
naar de til Hytten leverede og til gode giorte Skieger
endog derfra afgaae. Da det sidste Geværkskab
havde nedlagt og indstillet Værket, formedelst Inter-
essenternes Uoverenstemmelse og Mangel af Indskud-
der fra dem, som havde de største Parter, blev i Aaret
1765 af Ober-Bergamtet beordret en Bergamts Be-
faring, hvoraf følgende Udtog tiener til Efterretning
Bergamtet melder, at det gik ind i Stollen og fore-
fandt Gangen og Steen-Arten af saadan Beskaffen-
hed: Gangen har sit regulaire Strygende fra O. til
V., og er af ulige Brede fra 1/4 til 1/2 Alens Mægtig-
hed, bestaaende for det meeste af en fast Qvartz, hist
og her indsprengt med adskillige Mineralier, ssaasom
Jernglimmer, brun og sort Blende, hvid og guul Kies,
samt nogle faa Blyeglantz Blommer. Der har vel
iblant indtruffet nogle derbe Nyrer af Blye Glantz og
Kaaber Kies, men de medfølgende strenge Uarter, har
dog foraarsaget Vanskelighed i Smeltning, saa de
til Anseende rigeste Ertzer have givet saare lidet af sig.
En sort schiefrig og Alunhaltig Steen-Art, synes at
oversette Gangen i Dagen, dog kunde man haabe, at